εκθεση φορολογικων δαπανων - Υπουργείο Οικονομικών

φορολογική δαπάνη χωριστά δεν θα συμπίπτει με τη συνολική απώλεια εσόδων ... πηγές, το κόστος- απώλεια φορολογικών εσόδων - που προκύπτει στους ΕΦΚ, α- ... Από 01/01/2014 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος με τις διατάξεις των άρθρων ... Μείωση φόρου για το εισόδημα από ατομική αγροτική δραστηριότητα.

εκθεση φορολογικων δαπανων - Υπουργείο Οικονομικών - Σχετικά Έγγραφα

εκθεση φορολογικων δαπανων - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/7655501/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97 %CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D %CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D.pdf/cd548a00-20c0-438d-ae54

φορολογική δαπάνη χωριστά δεν θα συμπίπτει με τη συνολική απώλεια εσόδων ... πηγές, το κόστος- απώλεια φορολογικών εσόδων - που προκύπτει στους ΕΦΚ, α- ... Από 01/01/2014 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος με τις διατάξεις των άρθρων ... Μείωση φόρου για το εισόδημα από ατομική αγροτική δραστηριότητα.

εκθε΢η φορολογικων δαπανων - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/12041501/21-11-2019 %CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97 %CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D %CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D.pdf/4371e3e5

21 Νοεμ. 2019 ... βαίνει το 10% του συνολι- κού φορολογούμενου εισο-. δήματος. Φυσικά πρόσωπα Ν.3525/07. (άρθρο 12). Ν. 3842/10. (άρθρο 11). Απεριόρι-.

εκθεση n.r.a - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/31331/5659601/GREECE_NRA_gr_FINAL.pdf/a25846dd-c1f8-492f-a003-331c024ba394

(Ν4251/14 )με αρ.πρωτ…. Την…Η ανωτέρω απόδειξη. παραλαβής δεν αποτελεί αποδεικτικό. νόμιμης διαμονής στη χώρα.” -. Α4 - ΕΘΝΟΣΗΜΟ. -ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ.

Εισηγητική έκθεση 2018 - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/4681901/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97 %CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97 2018.pdf/1036b940-0c1b-4ee0-8d8e-eda0e6062f73

2 Κρατικός προϋπολογισμός 2017 . ... 4.1 Χρηματοροές μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017 . ... ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 11.

Εισηγητική Έκθεση 2016 - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/225124/EISHGHTIKH%20EKTHESH%202016.pdf/5f0dd7cc-eb57-4ac0-b84a-e8e8464552cd

17 Νοεμ. 2015 ... ΤΠΟΤΡΓΟ΢. Ευκλείδης Σσακαλώτος ... Προχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2016, ζχοντασ λάβει υπόψθ τθ ςυηιτθςθ που διεξιχκθ επί του. Προςχεδίου ...

Εισηγητική Έκθεση 2012 - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/225124/PROYPOL EISHGHTIKH 2012.pdf/9e6bdf16-2588-408e-a28d-9e51d76debf0

31 Οκτ. 2011 ... την προστασία των δασών από πυρκαγιές με τη μίσθωση σύγχρονων ... ΚΘΒΕ. 0,00. 0,00. 0,00. ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ. 0,11. 0,14. 0,58. ΚΜΣΤ. 3,56.

Εισηγητική Έκθεση 2014 - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/225124/eishg_ekt_proyp.pdf/0dbb62d1-aedd-4315-831e-af314dd906b7

5 Νοεμ. 2013 ... του τραπεζικού τομέα αναμένεται να συμβάλλει στην τóνωση της ... Αποτυπώθηκε με σαφήνεια ο ορισμóς του αδρανούς λογαριασμού και ... Η αναμóρφωση προγραμμάτων του ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και η ενεργοποίηση χρηματο- ... τικά ιδρύματα (Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα ...

Εισηγητική Έκθεση 2015 - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/225124/EISHGHTIKH EKTESH 2015 GR.pdf/48883342-66cf-4e28-9151-2ea6e98c9b45

15 Νοεμ. 2014 ... Κρατικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτοσς 2015 ... 3.38 Δıαφορές στο ΑΕΠ απó το νέο Σύστημα Εθνıκών Λογαρıασμών.. ... σεις (δημóσιες και ιδιωτικές), οι οποίες μειώνονταν τα τελευταία πέντε ... ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ.

Εισηγητική Εκθεση 2013 - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/225124/PROYPOL EISHGHTIKH 2013.pdf/0200bd42-42df-41ca-bcdc-961914d08080

24 Οκτ. 2012 ... κτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) έτους 2012 εντός του πρώτου εξαμήνου του. 2013. Για τη συγκράτηση της πτωτικής τάσης ...

Αιτιολογική Εκθεση στο Σχέδιο Νόμου - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/225103/2_teliko_aitiologiki_ekthesi_mesoprothesmo.pdf/6a184169-cdaf-4441-b68a-17d07f5fdb03

επενδυτών στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) και το 2012 στην ... Κάνουμε τον προγραμματισμό μας και κατανέμουμε προσλήψεις για την τήρηση του.

Ετήσια έκθεση του Τμήματος Τελωνείων - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/D0A2039386B1C8E3C22583B5003AE4D0/$file/%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%202018%20Final.pdf?OpenElement

«Τα Τελωνεία συνεργάζονται για την ενίσχυση ... Δημοκρατία, χωρίς να τα έχουν δηλώσει στο Τελωνείο κατά την ... Τμήματος καταχωρήθηκαν 23 προσφυγές.

υπουργειο οικονομικων τμημα τελωνειων ... - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/20FBAC10FB05DC93C22572D000259312/$file/PROSFORA%201_2010.pdf?OpenElement

5 Φεβ. 2010 ... ST.ETIENNE BRETTON. (1) ΚΙΒ. Χ(3)ΤΕΜ. 4. 4. 151/05. SPORT GAS PISTOLS ... µεταχειρισµένα λάστιχα αυτοκινήτου, 1 κοµπρεσόρο. 684/03.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ... - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/5648966005D73F78C22581170037740B/$file/Prosfora12017.pdf?OpenElement

26 Μάιος 2017 ... Οι προσφοροδότες θα πρέπει να μελετήσουν όλες τις οδηγίες, όρους και ... ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. PISTOL ... ΚΑΠΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑΡΓΙΛΕ. (ΣΥΝΟΛΟ 18 ...

Έκθεση Δ.Σ. Οικονομικών Καταστάσεων - Έκθεση Ορκωτού Λογιστή.pdf

https://www.coralenergy.gr/media/2115/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%A

30 Μάιος 2018 ... ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Μάιος 2018 ... Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016. 1.175. 392 ... Αμοιβές διαχειριστών πρατηρίων. 10.044. 9.412 ... 31/12/2016. Ελάχιστα μισθώματα από.

13.31.31.3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Τηλ.: 22 601

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/E8AB512BC0FCC5B6C22582260046ECEA/$file/EE%20115.pdf?OpenElement

30 Μάιος 2007 ... Αν αγοράζει από ιδιώτη, πρέπει το ίδιο να εκδώσει το τιµολόγιο αγοράς. Αν αγοράζει από άλλο µεταπωλητή, τότε το. τιµολόγιο πρέπει να εκδοθεί ...

ΔΗΠΠΠΡΞ'ΣΙΞ' - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/9235E5AE8C11D679C225816B00456798/$file/5027%2028%207%202017%20KYRIO%20MEROS%20TMHMA%20B.pdf

28 Ιουλ. 2017 ... σΠΕ Λήδρα Λτδ. 7. Περιφερειακή σΠΕ Λευκωσίας Λτδ. 8. συνεργατικó Ταμιευτήριο Λευκωσίας Λτδ. 9. σΠΕ Ταμασσού ± ορεινής και Πιτσιλιάς Λτδ.

ι - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/EAFFF17DB01E721CC2258117002D87B0/$file/PAR.%204o%20MEROS%20I.pdf?OpenElement

σχολική χρονιά 2015-2016 (Προϋπολογισμός 2016). ... Αναθεώρηση της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρηση σε υποψηφίους φοιτητές ... («Μηνιαίο Τιμητικό Επίδομα», «Ετήσιο Τιμητικό Χορήγημα»). ... Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή στην περιοχή Βασιλικού Καθορισμός Ενοικίου Εκμίσθωσης οικοπέδων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

https://www.minfin.gr/documents/31461/230827/Dim_ploton_eparxias_26_2014.pdf/3387c25e-04ea-4371-b326-ae3a9959520c

26 Φεβ. 2014 ... ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. : 175130.00.001. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ ΝΕΩΡΕΙΩΝ 2 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ. ΤΗΛ. 22710 44433- ...

ΑΔΑ - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/0/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97- %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3 %CE%95%C

σε προσωπικό, προτίθεται να προβεί στην μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις ... Αίτηση μετάταξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική.

13.31.10, 13.31.10.1.6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. τ

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/8F90FFE707F0833BC22582260046ECDC/$file/EE%20107.pdf?OpenElement

2 Μάιος 2006 ... και κατά την περίοδο αναπροσαρµογής κάποιου κεφαλαιουχικού ... Ποια είναι τα κεφαλαιουχικά αγαθά για τα οποία εφαρµόζεται το σχέδιο.

εκθεση εσωτερικης αξιολογησης (pdf) - Τμήμα Οικονομικών ...

https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2019/10/ekthesi-esoterikis-axiologisis-2015-17.pdf

προγράμματος σπουδών (με εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ... το λόγο αυτό μια σειρά μαθημάτων του ΠΠΣ (και καθ΄υπόδειξη της Έκθεσης Εξωτερικής ... M4.039-Προσφερόμενες θέσεις στις Πανελλήνιες Εξετάσεις: 230 ...

Έκθεση - Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων - στασυ

http://www.stasy.gr/fileadmin/uploads/RFPs/Ekthesi_-_Simeioseis_epi_ton_Oikonomikon_Katastaseon_2017.pdf

25 Ιουλ. 2018 ... αξιοπιστία, τεχνογνωσία και ταχύτητα ακόμα και στις ώρες αιχμής διευκολύνοντας τις. μετακινήσεις ... Δρομολόγια. Εκτελεσθέντα ... 2.439.755. 0.

3558,71 Kb - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/B50457830957BCCFC225782600376C37/$file/4471%2028.1.2011%20KYRIO%20MEROS%20TMHMA%20B.pdf

28 Ιαν. 2011 ... ΕΓΓΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013. Αριθμός 276 ... ΤΖΑΚΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ. Ο Διευθυντής ...

9926,52 Kb - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/EC29D6B3F3660611C2257594002BB101/$file/4358%2010.4.2009%20KYRIO%20MEROS%20TMHMA%20A.pdf

10 Απρ. 2009 ... ... από την 1η Σεπτεμβρίου 2009, ως ακο-. λούθως: Λουκία Δημητριάδου-Βούργια. (Π. 5229). Ευαγγελία Παναγιώτου-Ματθαίου. (Π. 5174) .--. -.

Συντομογραφίες - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/225124/syntomografies_2008.pdf/9fb748f0-3d17-4f0c-97df-fe2ffd6ad118

Ελληνικά Πετρέλαια. ΕΛΣΙ. : Ελληνικά Σιδηροκράματα. ΕΛΤΑ. : Ελληνικά Ταχυδρομεία. ΕΜΠΑΕ. : Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εκσυγχρονισμού.

intrastat - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/C8EEDFB99B9F5527C2258257001FFD8F/$file/NATIONAL_INTRASTAT_MANUAL_CYPRUS_2017.pdf?OpenElement

αποτελεί εξαίρεση του κανόνα αφού το σύστηµα INTRASTAT βασίζεται στην διακίνηση αγαθών). Κ1: δεν υποβάλλει δήλωση INTRASTAT. Κ1. CY. E1. K2. GR. Κ2.

1110,51 Kb - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/02992DF3F91C57E8C225798B002D75E3/$file/4585%20%2020%201%202012%20%20KYRIO%20%20MEROS%20%20TMHMA%20%20A.pdf

20 Ιαν. 2012 ... Ανδρέας Τσαγκάρης. Γεώργιος Χειμωνίδης. Ειρήνη Γεωργίου. Ελένη Κωστή. Στέλλα Αγγελή. Σπυρούλα Χαραλάμπους-Πάτση. Αλεξία Γιαννούκου.

ΑΔΑ: Ω323Η-ΜΩ4 - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/20182/351982/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97- %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3 %CE

Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν. συνεκτίμησης των ... Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (τηλ.

ΌραμαΜάθησης - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/A4D78BF39499D5B1C225816B0033DFB5/$file/EQUAL%20RIGHTS_FINAL_web.pdf

καθημερινή βάση, σύντομα και φιλικά στους χρήστες μηνύματα και σκίτσα, ... Οπτική συμπεριφορά/επαφή, όπως: υπονοούμενα μέσω κοιταγμάτων, πονηρά ...

10386,75 Kb - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/A24593C6DC4DFB88C22575DA00378476/$file/KYRIO%20MEROS%20TMHMA%20C%20Ar.4360%2019.6.09.pdf

10 Αυγ. 2009 ... Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιου και άλλων ειδών βιβλιοπωλείου ... Εξωτερικός σκληρός δίσκος; viii. Βασικό λογισμικό ...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

https://portal.gsis.gr/icisnetcms/getFile?ClazzName=com.unisystems.icisnet.cms.GeneralInformations&UID=10388531&MemberName=Upload&language=GR

Νόμος 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22-11-01), άρθρα 120, 128, 129, 130, 136, 137, 140 ... 23/8/2010 και θέσης σε ανάλωση 04/08/2018, διανυθέντα χιλιόμετρα 140.000, προερχόμενο από ... ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΑΞΙ).

ΕΕΠ 1/2017 - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/5648966005D73F78C22581170037740B/$file/Prosfora12017.pdf?OpenElement

26 Μάιος 2017 ... 1/2017. 1. Με την παρούσα πρόσκληση ζητούνται προσφορές από το Τμήμα Τελωνείων: α) για την ... στα παρόντα έγγραφα, την κατ' αποκοπή τιμή για κάθε αντίκα ή/και για κάθε ομάδα αντικών, το ... ΚΙΛΟΥ ΚΑΠΝΟΥ AL. FAKHER ... E/Δ 24/2014. Πορσελάνη Βερολίνου που απεικονίζει νεαρή µε αρνάκι. 1. 1000.

παραρτημα 3 - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/31361/10072003/75%CE%968%CE%97-6%CE%99%CE%A6.pdf/c1fee7f1-230d-4791-9123-1085809b68f1

28 Μάιος 2019 ... ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ της ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ... της διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών:.

δπι΢ημη δφημδριγα - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/55A46ABF98865C4CC22584510025FE4E/$file/4635%209%208%202019%20PARARTIMA%204o%20MEROS%20I.pdf

α) Nα εγκρίνει το νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί Στρατού της Δηµοκρατίας ... Συµβούλιο Ανάβρυσης Ριζοκαρπάσου απó τα αποθέµατα που προµηθεύεται και διατηρεί το ... επιπρóσθετα µε τα καθήκοντα της θέσης που ήδη κατέχουν, ως ακολούθως: α) κ. ... καταρτίζει κατάλογο προσώπων, τα οποία θα ασκούν, εκ περιτροπής, για ...

ΑΔΑ: 66ΚΟΗ-ΠΡΞ - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.minfin.gr/documents/31361/0/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97 %CE%97%CE%9B. %CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3 %CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%A9%CE%9D-%CE%91%

21 Ιουν. 2019 ... εμβαδού Ε=228 τ.μ., για καντίνα (τροχήλατη αυτοκινούμενη ή μη) και. ομπρέλες-ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 20 ευρώ/τ.μ., ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ.

επι΢ημη εφημεριδα - Υπουργείο Οικονομικών

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/8D85481DFBFCB843C225841900278818/$file/5206%2014%206%202019%20KYRIO%20MEROS%20TMHMA%20A.pdf

27 Ιουλ. 2019 ... 2017, από ηελ 1ε Ινπλίνπ 2019. (Π.Φ. 23520). Ο θ. Διέλε Αξγπξνύ, κόληκνο Πξώηνο Κηεληαηξηθόο Δπηζεσξεηήο, Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο, ...