Ambroxol-Bromhexine - Europa

AMBROXOL. HYDROCHLORIDE. Fluibrox. 30mg/5ml syrup oral use. Greece. Genepharm Ae,. 18 Km. Leof. Marathonos,. 15351 Pallini,. Greece. AMBROXOL.

Ambroxol-Bromhexine - Europa - Σχετικά Έγγραφα

Ambroxol-Bromhexine - Europa

https://www.ema.europa.eu/documents/referral/ambroxol-bromhexine-article-31-referral-annex-i_en.pdf

AMBROXOL. HYDROCHLORIDE. Fluibrox. 30mg/5ml syrup oral use. Greece. Genepharm Ae,. 18 Km. Leof. Marathonos,. 15351 Pallini,. Greece. AMBROXOL.

Ambroxol-Bromhexine (EMEA-H-A-31-1397)

https://www.ema.europa.eu/documents/referral/ambroxol-bromhexine-article-31-referral-annex-i_da.pdf

Fluibrox. 30mg/5ml syrup oral anvendelse. Grækenland Genepharm Ae,. 18 Km. Leof. Marathonos,. 15351 Pallini,. Greece. AMBROXOLHYDROCHL. ORID.

europa - “μινι εταιρειες μαθητων στη ∆ευτεροβαθμια ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/2233/attachments/1/translations/el/renditions/native

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ............... 48. 6.1. ... [email protected] - Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Εσθονία).

Tasks during the traineeship - Consilium.europa.eu - Europa

https://www.consilium.europa.eu/media/36320/traineeships-domains08-18.pdf

I have also had the opportunity to attend internal meetings, and represent the department at external meetings in the European Parliament and EEAS. The team is ...

europa prima 850 - EUROPA Aluminium Systems

https://www.europeanap.com.au/images/Europa/Window%20and%20Door%20Systems/Opening%20Systems/Prima850/Prima850.pdf

τύπους κατασκευής του συστήματος. “Prima 850” series is a new Economical. Opening Frame System with Camera Europea. Profiles and Camera Multilocking ...

europa panel - κουφωματα αλουμινιου europa

https://www.alfan.gr/wp-content/uploads/2015/03/2015_EUROPA_PANEL.pdf

Απέριττος, διαχρονικός σχεδιασµός και ευελιξία επιλογής για να. δηµιουργήσετε την τέλεια είσοδο στο χώρο σας! Πάχος φύλλου αλουµινίου 1 mm ή 1,2 mm.

COD - EUR-Lex - Europa EU

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Aa866f26f-64b4-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0016.02%2FDOC_1&format=PDF

31 Μάιος 2018 ... επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών πράξεων1 και για τη συνεργασία ... πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση ...

Οι ΑΦΜ - Europa

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/el/TIN_-_subject_sheet_-_3_examples_el.pdf

13 Μάιος 2019 ... Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ... ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ... 14.2.4. Δελτίο πιστοποίησης της διεύθυνσης κατοικίας/διαμονής.

1.1.1 - Europa

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_1.1.1.pdf

Οι Συνθήκες της Ρώμης του 1957 ενίσχυσαν τις βάσεις αυτής της ολοκλήρωσης ... Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα.

KH-57-03-297-GR-C 14 1 6 - Europa EU

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/swallows/benf_el.pdf

Αυτό το χελιδόνι πεινάει, Θωµά. Οι άνθρωποι θέλουν να έχουν όµορφους κάµπους χωρίς έντοµα... Οπότε, για να σκοτώσουνε τα έντοµα, ραντίζουνε τους.

KH-57-03-297-GR-C 14 1 6 - Europa

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/swallows/benf_el.pdf

Αυτό το χελιδόνι πεινάει, Θωµά. Οι άνθρωποι θέλουν να έχουν όµορφους κάµπους χωρίς έντοµα... Οπότε, για να σκοτώσουνε τα έντοµα, ραντίζουνε τους.

EL - EUR-Lex - Europa EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52013XG1108%2802%29&from=HU

8 Nov 2013 ... Τηλέφωνο/Φαξ ... Ministry of Interior, General Police Directorate, Public Order. Service ... Central Public Order Police Department of State Police.

ΕΖΔ - Europa

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_EL.pdf

καθήκοντος χαρακτηρισμού ειδικών ζωνών διατήρησης δυνάμει της οδηγίας ... επίσης και άλλες διατάξεις περί προστασίας των ειδών δυνάμει της οδηγίας, ... με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας για τους οικοτόπους, οι ζώνες ειδικής.

ΕΕ - EUR-Lex - Europa EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017D0175&from=EN

2 Φεβ. 2017 ... Τα αναθεωρημένα κριτήρια έχουν στόχο την προώθηση της χρήσης ... Κατανάλωση νερού από τα πλυντήρια ρούχων (3 βαθμοί) ... τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την ... χρησιμοποιεί ο πάροχος της υπηρεσίας πλυντηρίου πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:.

ΕΖΔ - Europa EU

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_EL.pdf

καθήκοντος χαρακτηρισμού ειδικών ζωνών διατήρησης δυνάμει της οδηγίας ... επίσης και άλλες διατάξεις περί προστασίας των ειδών δυνάμει της οδηγίας, ... με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας για τους οικοτόπους, οι ζώνες ειδικής.

Α Φ ΛΕ Ν - Europa EU

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/6785/attachments/1/translations/el/renditions/pdf

100 000 ανθρώπους άμεσα στον τομέα των παιχνιδιών, οι περισσότερες από τις. οποίες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Τα παιχνίδια είναι ζωτικά εργαλεία για την ανάπτυξη του παιδιού. Ενώ οι ... 1000 Brussels www.tietoy.org.

Ε Ε Σ - Europa

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCAM_2012/FCAM_2012_EL.PDF

μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την άμεση διαχείριση, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ... κατά τις οποίες αποκαλύπτεται απάτη ή υπάρχει σχετική υπόνοια πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη ... Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA. Πρόεδρος.

EN - Europa EU

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282010%290781_/com_com%282010%290781_el.pdf

21 Δεκ. 2010 ... Η οδηγία 96/82/ΕΚ για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων. σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες (εφεξής «οδηγία Seveso II») ...

TIN - Europa EU

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/bg/TIN_-_subject_sheet_-_4_national_websites_bg.pdf

3 май 2019 ... Информация за TIN: http://www.gsis.gr/. Онлайн проверка на. TIN: Не е на разположение. 10. ES – Испания. Информация за TIN:.

BTV 8 - Europa

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2016/20160412134403/anx_134403_it.pdf

Vaccinare solo animali sani. Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali. Nessuna.

s?µe? - Europa EU

https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-factsheets_el.pdf

Υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης των ερευνητικών πολιτικών ... Οι πολίτες θα επωφεληθούν της ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα της υγείας, καθώς θα δοθεί έμφαση: ... Οι ΤΠΕ διανοίγουν νέους δρόμους για τους ευρωπαίους πολίτες και ... Οι ερευνητές θα συμβάλλουν στο να γίνει το υφιστάμενο ενεργειακό σύστημα πιο.

748 τελικό - EUR-Lex - Europa EU

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2002%3A0748%3AFIN%3AEL%3APDF

20 Δεκ. 2002 ... εξασφάλιση της ισότητας των φύλων ως ενός από τα κριτήρια επιλογής των σχεδίων, της. παρακολούθησης και της αξιολόγησης.

Πολιτισμός - Europa

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_3.6.1.pdf

Οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι από τις πιο επιτυχημένες και πιο. γνωστές πολιτιστικές πρωτοβουλίες της ΕΕ. Δύο πόλεις — σε δύο διαφορετικές ...

Untitled - Europa EU

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38698/38698_4566_1.pdf

Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ-Ελλάδα), Autortiesību un komunicēšanās ... άποψη ότι και οι δύο ενθαρρύνουν την κατάργηση των φραγμών του ανταγωνισμού.

CPV - SIMAP - Europa

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/36234/cpv_2008_guide_el.pdf

των δηµόσιων συµβάσεων (π.χ. δύο µόνον κωδικοί κάλυπταν όλους. τους διαθέσιµους ... Εποµένως, η δοµή κωδικού που παρέσχε το CPV είχε ως εξής: Τµήµα.

Moodle - Europa

https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5bf165323&appId=PPGMS

12 Nov 2018 ... Mary Grammatikou (NTUA), Allan Third, (OU), Dimitris Pantazatos (NTUA), Ilias ... Figure 3.4: H5P multiple choice creation in Up2U Moodle. 16.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) - EUR-Lex - Europa EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R0782&from=EN

30 Μάιος 2018 ... είναι σκόπιμο να προβλεφθούν στον παρόντα κανονισμό τα κριτήρια βάσει των οποίων ο ... BMDL [ήτοι, την απόκριση αναφοράς («BMR»)], κατά την επιλογή των ... σε έναν τύπο ιστού (ή σε περισσότερους) από ό,τι σε άλλους, ...

παρ' το αλλιως! - Europa EU

https://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=72&langId=el

θα πάμε οι τρεις μας και. κανείς άλλος. Δεν θα πάθει τίποτα, για μια φορά, η μητέρα σου να ζήσει χωρίς. εμάς για δέκα μέρες! Ναι, αλλά ποτέ δε σε ενοχλούσε που.

INEA - Europa EU

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_19/sr_inea_el.pdf

προϋπολογισμός του είναι ο μεγαλύτερος που τελεί υπό τη διαχείριση ... άλλα λόγια, δεν αποσκοπούν συγκεκριμένα στη μέτρηση της υλοποίησης των.

1 Κοινοποίηση Πε - Europa EU

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/data_protection/pq/midwife_route2_el.pdf

11 Νοεμ. 2014 ... Αριθμός: 2182. Δελτίο: PQ Notification - Midwives. Έκδοση: 1. Κοινοποίηση. Επάγγελμα: Μαία. Περίληψη κοινοποίησης. Χώρα κοινοποίησης.

AMS Toolkit - Europa EU

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/project-result-content/8eab9c5b-b22f-45d6-9535-04274195363f/AMS-Toolkit.pdf

Libraries are giving people a voice and support that their voice is heard. ... of Ilioupoli and Keratsini - Drapetsona in Athens and Public Library of. Veria).

Ελλάδα - Europa EU

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/85227

Κοινή γνώµη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φθινόπωρο 2018. Εθνική έκθεση. Ελλάδα. Τακτικό Ευρωβαρόµετρο 90. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Gardasil - Europa

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/gardasil-epar-product-information_el.pdf

Το Gardasil είναι ένα εμβόλιο που χρησιμοποιείται από την ηλικία των 9 ετών για την πρόληψη από: -. τις προκαρκινικές γεννητικές αλλοιώσεις (του τραχήλου της ...

ECB - EU Publications - Europa

https://op.europa.eu/webpub/wiw/pdf/EUWhoiswho_ECB_EN.pdf

28 Feb 2020 ... Mr Thomas THOMAS VLASOPOULOS. Head of Division. Monetary Policy Strategy Division. Ms Katrin ASSENMACHER. Head of Division.

(ΕΕ) 2019 - Europa

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32019d002101_el_txt.pdf

2 Αυγ. 2019 ... αναγνωρίζονται στη λογιστική κατάσταση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παράρτημα II· ... 18) «ανεξόφλητο υπόλοιπο αναφοράς» το άθροισμα των ... statistics», ΕΚΤ, Ιανουάριος 2019, το οποίο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό.

Nobivac Bb - Europa

https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/nobivac-bb-epar-product-information_el.pdf

Ο πταρμός σε γάτες μετά από τη χορήγηση του εμβολίου δεν επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.