i I ΚΔΟΓΙΕ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛ

έναλλάξ έκ 30 καί 29 ήμερών, παρενεβάλετο εις μήν καλούμενος έμβόλιμος, ό Πο ... χαίας ιστορίας) υποστηρίζει δτι ή εμβόλιμος ήμέρα ήτο ή 25η, ενώ ό Arnds von.

i I ΚΔΟΓΙΕ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛ - Σχετικά Έγγραφα

i I ΚΔΟΓΙΕ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1961-02-15-0186.pdf

έναλλάξ έκ 30 καί 29 ήμερών, παρενεβάλετο εις μήν καλούμενος έμβόλιμος, ό Πο ... χαίας ιστορίας) υποστηρίζει δτι ή εμβόλιμος ήμέρα ήτο ή 25η, ενώ ό Arnds von.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1970-04-15-0406.pdf

4 Απρ. 1970 ... γισις τοΰ λίπους. γ) Έπί κατεψυγμένων ίχθύοιν, παρατη- ρεϊται επιφανειακή, άφυδάτωσις, αποχρω. ματισμός (στερούνται έπιφανειακώς τοΰ ζω.

ΕΚΔΟΣΙΐ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1965-08-01-0293.pdf

Ταμάρα, ή φόνισσα των Κινέζων, ύπό τοϋ Δημοσιογράφου κ. Σπύρου ... παρέσυρε ό οδηγός Ι.Χ., στήν διασταύρωσι Λιοσίων—'Αγίου Μελετίου, πού ήταν.

ΕΚΔΟΣΙΣΙ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1958-12-01-0133.pdf

'Ατομική ένέργεια καί συντήρησις τροφίμων, ύπό τοϋ Καθηγητυϋ της Χημείας ... παιδιά» είπεν ό Άντεισαγγελεύς μέ ύπεροπτικό τόνο «Ξέρουν πολύ καλά νά ψεύ-.

ΈΚΔΟΣΉ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1966-03-01-0307.pdf

Μπουρνάζι, δταν ξαπλωμένος κάπνιζε τσιγάρο, δπότε αποκοιμήθηκε καί πήραν φωτιά οί ... Λοιπόν γιά μάς, αυτό τό, «Χαλάλι του τά γαλόνια!»' ενός απλού πολίτη ...

ΕΚΛΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1962-07-01-0219.pdf

Ο Ρήγας Φερραΐος έπιστρατεύθηκε γιά νά άκουστοΰν τά ... τική Σχολή τοϋ Θεάτρου καί φιλοδοξούσε μάλιστα νά γίνη ηθοποιός κλάσεως, ήταν μιά μεγάλη αιτία ...

'ΚΛΟΣΙΐ:: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1966-12-01-0325.pdf

μαρτυρικήν των πατρίδα θά παραμείνη άνεξάλειπτος είς τήν μνήμην καί τήν ιστο ... γίνει έρευνα άπό τό Τμήμα Σημάνσεως γιά τήν τυχόν ανεύρεση δακτυλικών ...

ΕΚΔΟΣΙΓ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1965-10-15-0298.pdf

γιατί στό λαιμό της ήταν δεμένος σφικτά-σφικτά ένας χοντρός-χοντρός σπάγγος πού τήν είχε στραγγαλίσει καί στό θεάνοιχτο στόμα της ήταν χωμένο μέσα ένα με.

ΚΔΟΣίε: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1966-07-15-0316.pdf

χάς καί τά συγχαρητήρια πρός τούς νέους βλαστούς τής 'Αστυνομίας πού τόσον έπα- ... ΣΑΤΓΡΟΣ νεαρός δ I. Τσακογιάννης, ετών 18, συνελήφθη καί προεφυλα- '.

ΚΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1968-01-15-0352.pdf

Καί μέσα σ' αύτό βρέθηκε μιά ρεμπούμπλικα βελουτέ, « χάμπικ », άπό αύτές πού ... πιτζάμες καί σεντόνια άφοΰ αύτά όλα θά είχαν πλυθή καί καθαρισθή ένα σωρό ...

ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1963-04-15-0238.pdf

πινακίδα «είμαι ένας τέντυμπόϋ» είναι ελληνική έπινόησις, πού άπέδωσεν άριστα ... —Είσαι δική μου, φώναξε μέ μιά πνιγμένη βραχνή φωνή, είσαι δική μου καί πρέ.

ΕΚΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1958-11-01-0131.pdf

Γιά τούτο, ό θάνατός του είναι μιά δύναμη ζωής καί σφρίγους γιά την άθάνατη ... Μπονάτσος Καλημ., Μπραιμης Ίωάν., Μπάτσας Νικ., Νιάρχος Παναγ., Νιάσκος ... Βασιλόπουλος Νικ., Βλάσσης Εύστ., Βλαχόπουλος Σπυρ., Γαλανόπουλος Γεώργ.,.

^ΕΚΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1965-04-01-0285.pdf

στολ/] μεξικανών), προηγείτο τής μασκαράττας «Κούληδες» τοϋ άρματος «Δρά.-. κος»,^ της μασκαραττας ιππόκαμποι, πέντε πολύ καλλιτεχνικών αρμάτων έκ φυσι ...

ΕΚΔΟΣΙΕ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1965-03-01-0283.pdf

Μελαντια, είναι η ονομασία παραλιακού προαστίου τής Σμύρνης, πού τουρκιστί ... 20.294,50. 498.954,30. 9.816.948.—. Ό Διευθυντής. Η. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ.

ΕΚΑΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1957-10-15-0106.pdf

εντολή μέ κάθε θυσία νά καταλάβουν το Τμήμα καινά σφάξουν τούς Μπουραντάδες. 'Η νύχτα ... Τήν Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 1944 οί κομμουνισταί συνέχισαν τις έπιθέσεις ... 'Ο Άνθυπαστυνόμος Τεμπέλης Δημήτριος, τραυματισθείς σοβαρά στήν.

1ΑΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1967-09-01-0343.pdf

Ό νέος, (ό Μικελ. Άντών.) διά. τής 5656) 7.7.61 Αποφάσεως ... σέ άρδευτικδ αυλάκι, δπου έπνίγη δ δδηγός, στδ χωριό Καρπερή Σερρών. —ΝΕΚΡΟΣ δ Δ. 'Αγγέλου, ...

ΕΚΑΟΣΙΖ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1966-10-15-0322.pdf

... νά τού φέρω τόν Μαντέδη. Πήγα στό ξενοδοχείο «Πειραιεύς», ζήτησα άπό τόν θυρωρό τόν άριθμό τοΰ ... δ Μορφέας σ' ένα βαθύ ύπνο. ...ιός μας επιτρεπει όχι μονο ... έπιβάτης μοτοποδηλάτου, πού άνατράπηκε στή Χαλκίδα. — ΝΕΚΡΟΣ δ Ν.

ΔΟΣΙΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1960-10-15-0178.pdf

'Ο κατάσκοπος μπορεί νά είναι ξένος ή καί ντόπιος (άλλοδαπός ή ημεδαπός). 'Έτσι μπορεί ... ήσαν άρκετές γύρισε πίσω καί νίκησε. ... καρκίνο τήν 7 Ιουλίου 1908.

ΚΔΟΓΙΓ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1965-01-15-0280.pdf

τέω ς του 'Υ πουργείου Δημοσίας Τάξεως, 6 παρ' Ά ρείω Πάγω Δικηγόρος κ. Πα ναγιώ της Γ. Γεωργόπουλος. ... Θεοδόσιος Τζαμτζής, καί γ ) Γραμματεύς, ό Ύ ...

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1958-09-01-0127.pdf

χ ·χ ·:·χ ·χ ·: Χ:Χ:Χχ ·χ < ν Λ ν · ν · ν Λ. >>!·>>>!»>**·**. ΞΧ·Χ*Χ*··. Χ·Χ·Χν. Χ·Χ*Χν<. Χν.ν.ν. Χ*ΧνΧ·. ΧνΧ*Χ·. Χ·Χ·Χν. ΧνΧ·Χ·. Χ·Χ·Χν. Χ·ΧνΧ*<. ΧνΧνν<. Χ·Χ·Χν. Χ·ΧνΧ·.

ΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1968-07-15-0364.pdf

εμειναν έτσι τα ονοματα των, ώς σύμβολα των άτιμων καί προδοτικών ... είς τήν απόλυτον διάθεσίν της άπειρα μέσα, καί δή βάρβαρα καί πρωτόγονα, διά ... καταρκτικής συνθήκης τού 'Αγίου Στεφάνου, προγεφύρωμα διά τήν κάθοδον εις τήν.

ΕΚΔ Ο ΣΙΣ : ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1969-05-15-0384.pdf

όα μία νεαρά κομμώτρια εϊχεν αυτοκτονήσει έντός τοΰ πενιχρού καί σκοτεινού δωμα- ... Ζητείται πάντοτε ή εξυπηρετησις προς όφελος καί ούχί πρός εφαρμογήν ...

εκδογιε: αρχηγειου αετυνομιαε πολεων

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1967-10-01-0345.pdf

θόνικος, 4) Κάντας Σπυρίδων, 5) Γκιώνης Γεώργιος, 6) Άθανασάρος Θεόδωρος, ... Κων) νος, 26) Γαπκιάδης Μιχαήλ, 27) Άλαμάνος Κων) νος, 28) Γεωργοτάς Γε.

ϊ>ΑΟείΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΕΤΥΝΟΜΙΑΕ ΠΟΛΕΩΝ

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1968-03-15-0356.pdf

ΑΙ Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Ο Μ Ε Ν Α Ι Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι Α Π Η Χ Ο Υ Ν Τ Η Ν Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Η Ν. Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ν. ΤΩ Ν Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Ν Κ Α Ι Τ Α Σ ΓΝ Ω Μ Α Σ ΑΥ ΤΩ Ν.

Έγγραφο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος -ΑΠ.: 73841 Φ ... - TEE

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/nomopedia/de/meletes/pyrasfaleia-73841.pdf

18 Νοεμ. 2019 ... Πυροσβεστική Διάταξη 8/2016. (Β΄ 165/2017). ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΚΟΙΝΟΥ. Με θεωρητικό πληθυσμό. (θ.π.) ≥ 50 άτομα. Άρθρα 3 (Ειδικές Διατάξεις) ...

Γραφείο Στατιστικής & Ερευνών Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου

http://www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/statistics.pdf

ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2005 2009. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2005‐2009. 90. 100. 110. 24. 1. 2. 3. 6. 60. 70. 80. 19. 14. 12. 25.

της αστυνομιας πολεων

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%91%CE%A0_1974-03-0454.pdf

8 Μαρ. 1974 ... ΤΑ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΩΣ ΑΙ ... ου καί Χριστίνας, γεν. τφ 1912 εις. Χρόνους ... δασυλλίου τού «Σέϊχ - Σοΰ» έν Θεσ σαλονίκη.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

http://www.astynomia.gr/images/stories/2009/PROKYR09/prok_arxif6506-2-40a.pdf

Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή ... Σε περίπτωση που δεν αίρεται η διαφορά, ο βαθμός των μελών προσαρμόζεται.

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

http://www.astynomia.gr/images/stories/2019/prokirikseis19/31012019notioaigaio.pdf

31 Ιαν. 2019 ... Τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του Ν. 4506/2017 (ΦΕΚ 191/τ. ... Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας ...

Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας

http://www.nomotelia.gr/photos/File/8015-3-243-19.pdf

30 Δεκ. 2019 ... παράβολο) ανήκει αποκλειστικά στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ... διατίθεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-παράβολο της Γενικής Γραμματείας.

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/D73453DA4BEC51FCC2257EAB003A1CC4/$file/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%9C%C

30 Δεκ. 2019 ... Αριθμός Πλαισίου. Κυρίως Χρώμα. Αριθμός ... FORD. ΛΕΜΕΣΟΣ. BBFRJ63342. 000RJ63342. ΑΣΠΡΟ. 01-12-2017. DAS767. ΟΧΗΜΑ.

ΤΜΗΜΑΤΑ & ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/touristiki_astynomia_04062013.pdf

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ... ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΑΤΤΙΚΗΣ. Τίτλος Υπηρεσίας. Ταχυδρομική Δ/νση Τηλέφωνα Επικοινωνίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

http://www.kpapaioannou.gr/www/papaioannou/userfiles/file/prok_katat_astinom2020.pdf

11 Φεβ. 2020 ... ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Κατατακτηρίων ... Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ζ. Του π.δ. ... κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης: ... 6500/2/5-ξ΄ από 16/1/2016.

ελληνικης αστυνομιας - Αστυνομική Ανασκόπηση

https://www.policemagazine.gr/sites/default/files/pdf/%CE%95%CE%91_2002-12-0216.pdf

31 Δεκ. 2002 ... Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΟΥ*. Ηχιονοδρομία, όπως ... ρι θέλει άργασμα!» Είχε ακούσει το λαϊκό μύθο για τον τεμπέλη, που πή.

ο αρχηγος της ελληνικης αστυνομιας - Dikaiologitika

https://www.dikaiologitika.gr/images/2019/05/%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%A3.pdf

30 Μάιος 2019 ... του ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος μέχρι την ... Ν. 1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ -152).

ο περι αστυνομιας νομος - CyLaw

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2004_1_073.pdf

με τους σχετικούς Κανονισμούς, ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι με βάση. τους οποίους ... του και της ακύρωσης αυτής, πεισθούν ότι επηρεάστηκε πράγματι η. Ε .Ε . Π α ρ . ... ενώπιον των Δικαστηρίων και να αιτείται την έκδοση κλήσης,. εντάλματος ... τέτοιο είδος τροχαίας κίνησης, που ορίζεται στο διάταγμα, εκτός από. πεζούς.