Ηπειρωτική Εστία. τεύχ. 247-248. 1972.pdf - Repository of UOI ...

έναντίον μιας Στρατιάς Φράγκων, Λομβαρδών, Γερμανών καί Βενετών. Καί ... Εύδ., Καλογιάννης Βάσος, Καραγιώργος Πάνος, Κατερινάρη Κούλα, Κικόπου-.

Ηπειρωτική Εστία. τεύχ. 247-248. 1972.pdf - Repository of UOI ... - Σχετικά Έγγραφα

Ηπειρωτική Εστία. τεύχ. 247-248. 1972.pdf - Repository of UOI ...

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27616/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1.%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87.%20247-248.%201972.pdf

έναντίον μιας Στρατιάς Φράγκων, Λομβαρδών, Γερμανών καί Βενετών. Καί ... Εύδ., Καλογιάννης Βάσος, Καραγιώργος Πάνος, Κατερινάρη Κούλα, Κικόπου-.

Ηπειρωτική Εστία. τεύχ. 219-220. 1970.pdf - Repository of UOI ...

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27601/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1.%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87.%20219-220.%201970.pdf

άριην την 2(>ην Όκτοιβρίου 1797 την αρχηγίαν έζστρατευτικού σώματος εναν τίον τη; Αγγλίας. ... φαλής τής κυβερνήσεως, θά συμφιλιώσω άπαντα τά κόμματα, θά άποκαταστύ^ ... κόρη Βιτζέντζος Κορνάρος π ι σ τ ο π ο ι ή θ η κ ε πώς τό είχαν π ο λ λ ο ί. 'Έλληνες και ... "Αξαφνα ή γάτα έμπηξε μιά φωνή σάν ερωτικό κά λεσμα κΓ ...

Ηπειρωτική εστία τευχ.125-126.1962..pdf - Repository of UOI ...

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27493/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.125-126.1962..pdf

Μαλακασίου τά εθελοντικά Σώματα Κρητών προσκόπων (ανταρτών) με τήν δια ταγήν οπωζ ακολουθούντο ... Καί τά σημάδια τού φύ*. >υ μου σ* ένα μπαλωμένο ...

Ηπειρωτική εστία τευχ. 155-156. 1965.pdf - Repository of UOI ...

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27495/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%20155-156.%201965.pdf

λιστα ό Κερκυραΐος μουσικός Δουκάκης καί δυό άλλοι. Έτσι πήρε ό ... βράδυ, ώραΐα καί τά ξένα μπαλλέτα, καί ή τέχνη τών μαύρων, καί οί ρούμπες καί οί σάμπες ...

Ηπειρωτική εστία τευχ.103-104, 1960.pdf - Repository of UOI ...

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27563/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.103-104,%201960.pdf

εί τά τής πΐ'ρπολήσειος τής Πάργας και δηλώνει ότι, άναλαμβάνει,άν τφ ... θούμ-ενος καί από τούς πέριξ τής Πάργας ... έπήρ9 ένάν ανήφορο κι ένα κοντό πλαγάκι.

Ηπειρωτική εστία τευχ.299-300, 1977.pdf - Repository of UOI ...

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27583/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.299-300,%201977.pdf

ρισσότερα για τό Ζαφείρη «Ήπ. Εστία» - Αύγουστος 1962 σελ. 669. 3. Τήν γνώμη ... Μετά τήν Γαλιλαίαν άκολουθεΐ ή Περαία, γνωστή διά τό «μαλθακόν αύτής καί.

Ηπειρωτική εστία τευχ. 172-173-174. 1966.pdf - Repository of UOI ...

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27517/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%20172-173-174.%201966.pdf

1430, ουσιαστικούς μεν όταν τα 'Ιωάννινα περιήλθον είς χεϊρας τοϋ Σινάν πασά, κατά τύποις δμως ... Τό Τζαμί τής άγοράς, όπου τώρα ή Τράπεζα μέχρι τή γωνία Λ. Βύρωνος. *Η ύπέρθυρη ... Σνίτσελ, μπιτόικ άλά Ρώσσα, ψητό τής σούβλας, ποτά ...

Ηπειρωτική εστία τευχ. 51-52-53. 1956.pdf - Repository of UOI ...

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27470/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%2051-52-53.%201956.pdf

κη μου» πού είναι τά πρώτα λόγια τής τζέδες καί σκληραγωγημένοι αγωγιάτες,. Κωσταντήγενας δταν ξεκινούσε ό Νικολά- πού σέ πήγαιναν καί σέ φέρνανε μέ Θρά.

Ηπειρωτική εστία τευχ.73, 1958.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27442/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.73,%201958.pdf

Τό κυπαρίσσι του χωριού (μονογροφ ·ι πρ«·ζα;) . . Καί εν αρχή ... ότι ή αξιοπρέπεια τού στέμματος, ή τιμή, τής πατρίδος, δεν τής επιτρέπουν να δεχθή τούς ...

Ηπειρωτική Εστία. τεύχ. 25. 1954.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27573/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1.%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87.%2025.%201954.pdf

τό Μάη τό μήνα φαίνομαι σέ νιοΟ γαμπρού κεφάλι, σέ παντρεμένης ... τό λαϊκό τραγούδι τής καταστροφής της, τά παρεχώρησε δ κ. ... Ή μάνα μου τοιμάστηκε από την παρα· δ! της, νά ... τά όπλα στόν ήλιο, που πρόβαλε πίσω άπό φαν- ταχτβρά ...

Ηπειρωτική εστία τευχ. 56. 1956.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27478/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%2056.%201956.pdf

τζια έμειναν άνΰπανδρα, προς αποφυγήν λοιπόν αυτοΰ του ολέθριου κακού, ένε- κρίθη κοινώς καί ευχαρίστως, ... καί συρτός 'Ηπειρωτικός» τού κ. Καστέλη, έργο.

Ηπειρωτική εστία τευχ. 157. 1965.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27499/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%20157.%201965.pdf

προτομήν τού ήρωος Χατζημιχάλη Νταλιάνη, τού οποίου ήτο έπίσης ό βιογράφος, ... β) Ό Πολεμάρχος Χατζή - Μιχάλης Νταλιάνης (1775—1828), Αλε ξάνδρεια ...

Ηπειρωτική Εστία. τεύχ. 20. 1953.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27568/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1.%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87.%2020.%201953.pdf

Κώστα Κρυστάλλη I. Σεβασμ. Παντελεήμονος: ... Τό τραγούδι τής αδερφής (ποίημα). Ξέρω . . . (ποίημα). ... Κώστας Κρυστάλλης : 9 ποιήματα,. 1 Διήγημα, 1 ...

Ηπειρωτική Εστία. τεύχ. 12. 1953.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27555/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1.%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87.%2012.%201953.pdf

ρασίμου, δνόματι Ελένης. ... γίνη νόστιμο φαγητό, αν κα'Γ υπάρχουν ... ώραίας λίμνης : τής Τριχωνίδας* αριστε ρότερα ... (*Ti spa^c^x sf< xzspt?c< ^cz>, sc/- S4).

Ηπειρωτική εστία τευχ. 69. 1958.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27522/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%2069.%201958.pdf

γατέρα αυτής Θάμαρ μετά Μιχαήλ υίοΰ τοΰ 'Ανδρονίκου, επί ύποσχέσει παραχώ ρησα). και προσαρτήσαι εις τήν Αυτοκρατορίαν πάσαν τήν 'Ηπειρωτικήν Δεσπο.

Ηπειρωτική εστία τευχ.91, 1959.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27542/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.91,%201959.pdf

Εις τά Ιωάννινα παρέμεινεν περί τά 17 έτη, έμαθε τά έλληνικά, νυμφευθείς δέ μίαν τών ... Τό λουκούμι, ή καραμέλα καί ή ζάκχαρις είναι ιά μόνα γνώρι μα γλυκά εις ...

Ηπειρωτική εστία τευχ. 63. 1957.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27501/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%2063.%201957.pdf

διαφόρους πληροφορίας περί των 9Ιωαννίνων, Άρτης, Πρεβέζης και ΑΙτωλο—*Α ... Αεν νομίζω δμο)ς δτι ή άνηθικότης τής πράξεως ταύιης είναι μεγαλύτερα τής δι.

Ηπειρωτική εστία τευχ.108.1961..pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27435/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.108.1961..pdf

Σελ.29. Συμπληρωματικά για τήν έξέγερση και τό χαλασμό τών. Γραμμενοχωρίωνστά 1821 (ίστορ. σημειώσεις) . » 29j. eH Βόνιτσα στόν 19ον αίώνα (ίστορ. μονογρ.) ...

Ηπειρωτική εστία τευχ. 36. 1955.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27421/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%2036.%201955.pdf

έπιατολαΐς ταύταις· είναι συνώνυμος πρός τό άκίς (εξ οΰ καί το Ατσίδας) σημαίνει δέ τήν Αγκί δα, πΑν Ακανθωτόν ... Τούρκους, μέ τά... λαγωνικά. τους, χοτζιάδες ...

Ηπειρωτική εστία τευχ.76, 1958.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27455/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.76,%201958.pdf

Τζανφορνάρης, Ιωάννης Βλαστός, Ζάνες ΙΙουνταλέτος, Εμμανουήλ καί Κ.Τζάνος. Φιλόθεος Σκούτρος, θεόδ. ... j του ή λαχτάρα νά γλυτιδσει τις κατσίκες,. □ πού τις ...

Ηπειρωτική Εστία. τεύχ. 24. 1954.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27572/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1.%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87.%2024.%201954.pdf

'κόλαος Ναστούλης από τό πλησιόχωρον Σέ- σοβον μάς ... Ό τότε ήγούμενος. Ζαλόγγου Νικόλαος Ναστούλης ύψωσε πρώτος ... ΚΩΣΤΑΣ Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗ].

Ηπειρωτική Εστία. τεύχ. 19. 1953.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27567/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1.%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87.%2019.%201953.pdf

νεύμα τούΆλή Πασά καί ταχυδρόμοι μέ έγ γραφα καί σφραγισμένους φακέλλους εμπαι- νόβγαιναν είς τό Παλάτι. Οί ταχυδρόμοι αυτοί τού Άλή Πασά, οί τατάρηδες, ...

Ηπειρωτική εστία τευχ.72, 1958.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27434/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.72,%201958.pdf

Βαλερύ, την παράδοσι καί την ηλικία ενός μέλ. λοντος στη σύγχρονη ελληνική ποίησι, Πάνο) ... Κώστα Λαβιθη. 2 ήν αβασάνι στη αισθητικά μορφή τών στίχων, ...

Ηπειρωτική Εστία. τεύχ. 234. 1971.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27609/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1.%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87.%20234.%201971.pdf

Τό 1809 ή Αγγλία καιαλαμΟάνει τά<; Τονίους Νήσους (ιό 1814 τήν Ιρ; κυραν) καί ουχρόνως βοηθεΐ ιόν Άλή ΙΙαοά να έκδιιίιξη τούς Γάλλους έκψΐ. Αλβανικής 'Ακτής.

Ηπειρωτική εστία τευχ. 64-65. 1957.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27513/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%2064-65.%201957.pdf

μίαν εκκλησίαν επ' ονόματι του αγίου Γεωργίου, πυρποληθεισαν τώ 1821 καιάνα* καινισθεΐσαν επ3 ... J32V2 δκάδες καπνού είς 65 πακέτα τής ή· ... Τι μπορεί, νά μην θυμούνται οΐ νύχτες, άπδ μάς! ... του από τή γή πού χίλιες—δυο φορές τήν·.

Ηπειρωτική εστία τευχ.109.1961.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27438/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.109.1961.pdf

τρέι|»ωμεν δΐ)λ. to ε εϊς ι, δέν θά έμφανί- σωμεν τάς παλαιάς ... 6 κύριος Σμίθ διαόάζεί την εφημερίδά, ... τού άνταποκριθούνε μέ τήν ίδια μουσική. -—Ντέέέέέέ! Πού ...

Ηπειρωτική Εστία. τεύχ. 18 . 1953.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27566/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1.%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87.%2018%20.%201953.pdf

νικος Καμπάνης, καί δ “Αθηναίος “Α. “Αβραμιώτης τής μουσικής. ... ή Αγγελική Παπάζογλου, ή οποία στα 1872 ίδρυσε καί τήν Εκκλησίαν τής ... στημένη, καί σιωπηλή, χωμένη σέ μυστική γωνιά ... τής πολιτείας ίπνιξαν Απόψε κά&ε χάρη. Αδτές χΐς ...

Ηπειρωτική εστία τευχ.135.1963..pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27518/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.135.1963..pdf

ξεχωριστά και πά*' δ,τι θά άποφασίση τό Κολλέγιον διά ψηφοφορίας θά έχη την αυτήν Ισχύν οΐαν ... πότε εώρταζεν ή μονή καί έγίνετο είς τον πέριξ ... 'Αποφάσισα νά παντρευτώ. Νά. ... 'Έτσι γεννήθηκε ή τάση προς τή μαντεία καί τή μαντι κή τέχνη ...

Ηπειρωτική εστία τευχ. 154. 1965.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27492/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%20154.%201965.pdf

ή ρόκα τό σεργιάνι κι 6 έρμος ό ... Κατά τήν αυτήν περίοδον, ό S m art H ughes είς τό βιβλίον του «Travel in. Cicily ... τό περιστέρι ψά?.λει θριαμβικό 5Ελευθερίας.

Ηπειρωτική εστία τευχ.110.1961..pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27441/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.110.1961..pdf

Ή καλλιέργεια τής Αμπέλου θά f ... άλπική (ή ελβετική) ποικιλία ή οποία είναι πο^λαπλώς χρήσιμος, έφ' όσον εΙ*αι ικανή νά ... γιά νά φυτέψω ένα δενπράκι.

Ηπειρωτική εστία τευχ.93, 1960.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27546/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.93,%201960.pdf

Κοντσέρτο τής Μοναξιάς> — Τάκη Χατζηονογνώοχον: *Φνγή> Κύπρον Χρυσάνθη: *Κα»άκης. — δ Κύπριος ... θαρσίας, νά ψήνεσαι κάτου άπόνα φλογερό ... τρες, δπου υπήρχε άνάξια λόγου καρυδιά, Τό έπίθετο κουτσός συντιθέμενο μέ.

Ηπειρωτική εστία τευχ.129, 1987.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27640/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.129,%201987.pdf

ψυχή συναθλουντες τή πίστει του. Εύαγγελίου* έν πάση παρρησία, ώς πάντοτε καί νυν μεγαλυνθήσεται. Χριστός (Φιλιπ. α', 20—27), καί τόν εύσεβή Κλήρον καί ...

Ηπειρωτική εστία τευχ.128.1962..pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27500/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.128.1962..pdf

χωριό των Φιλιατών Τσαμαντάς. Ό μακα. ρίτης Ν. Νίτσος Τσαμαντιοηης στή μονο-. ' γραφία «περί τής κώμης τού Τσαμαντά». * άραδιάζει ένα σωρό κουβέντες για ...

Ηπειρωτική εστία τευχ. 169. 1966.pdf - Repository of UOI "Olympias"

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27512/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87.%20169.%201966.pdf

Γιά άπόδειξη τού δευτέρου παραπέμπω τόνάναγνώστη στήν «Πάπισσα Ιωάννα». Καί όλίγα γιά τήν έτυμολογία ... «τσούπρα μέ έτέτι». έ τ ο ύ ρ α (ή)· τάσι για έμετό ...

Ηπειρωτική Εστία. τεύχος 283-284 (1975).pdf - Repository of UOI ...

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27639/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1.%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%20283-284%20%281975%29.pd

τσουρου όνομάζεται τσιοπόρι, άπ' όπου τ' όνομα. zk τ σ ο τ σ ο ύ ρ ι α, τά προφ. στά ... νάσης Κυριαζής, καί τού οποίου στίχο, βάζει γιά μότο σ' ένα ποίημα.

Ηπειρωτική Εστία. τεύχος 293-294 (1976).pdf - Repository of UOI ...

http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/27646/1/%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1.%20%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%20293-294%20%281976%29.pd

φυτο Βάμβα πού τον μετακαλέσανε άπό τήν Κεφαλληνία. Στά 1828 ... νένα σύκο αργότερα, ωσπου φτάναμε στο καναβούρι, πού ήταν πια ή μόνιμη τροφή. τους.