Ισολογισμός εταιρείας

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. AP.M.A.E: 17741/81/6/88/019-10AORIEMOF THE 3ins AEKEMBPIOY 2012.

Ισολογισμός εταιρείας - Σχετικά Έγγραφα

Ισολογισμός εταιρείας

https://www.cavos-tinos.com/isologismos.pdf

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. AP.M.A.E: 17741/81/6/88/019-10AORIEMOF THE 3ins AEKEMBPIOY 2012.

II. Ισολογισμός

http://eclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/BUSI115/II.%20%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.pdf

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ... Λογιστική προσέγγιση της περιουσίας. • Ενεργητικό, Πάγιο Ενεργητικό, Κατηγορίες παγίου ενεργητικού. • Παθητικό. 5 ...

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & Φ.Ε.

http://www.spakae.gr/isol2014.pdf

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ... 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμ.) 5.555,75. 5.555,75. 11. Πιστωτές διάφοροι.

Ισολογισμός

http://www.elpidahotel.eu/files/isologismos.pdf

Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου (16.19). 4. ... Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών. 4.Διάφοροι ... Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα.

εικαστικός... ισολογισμός

http://medusa.libver.gr/jspui/bitstream/123/9598/11/Okt.2008.pdf

4 Οκτ. 2008 ... Πιλαδάκης φώναζε πέρσι κάθε Κυριακή ότι σφάζουν την ομάδα του οι διαιτητές. Φέτος, που έγινε. πρόεδρος της «Σούπερ Λί-. γκας», πώς γίνεται ...

Ισολογισμός - ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.

https://www.chryssafidis.com/files/Price_lists/balance_sheet.pdf

31 Δεκ. 2014 ... Ταύρος , 26 Μαΐου 2015. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Ένα μέλος. Ο Συντάξας τον Ισολογισμό. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ...

Ισολογισμός 2017

https://www.woodwell.gr/Uploads/Documents/116396/oikonomika_stoixeia_31_12_2017.pdf

ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ Μ. WOOD WELL Α.Ε.Β.Ε.Ε. Χρηµατοοıκονοµıκές Καταστάσεıς. 31 Δεκεµβρίου 2017. (Όλα τα ποσά σε €). 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Έκθεση Ανεξάρτητου ...

Ισολογισμός 2016

http://georgiadisprint.gr/wp-content/uploads/2017/09/15%CE%BF%CF%82-%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-31-12-2016.pdf

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΕΣΚΛΟ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΟΥΛΙΟ - 38500 - ΒΟΛΟΣ. ΑΦΜ 099962816 - ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ. Γ.Ε.ΜΗ 50775444000.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011.pdf

https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/LOXR226/%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%202011.pdf

με το ύψος που εμφανίζεται στον αναλυτικό ανά δάνειο πίνακα του παραρτήματος ... ΜΤΝ (8-11-96) ΟΣ. 09/06/2000. 08/11/ ... Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10). 14/05/ ...

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

http://myloi-thrakis.gr/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/isologismos_31.12.14.pdf

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ - Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ...

Ισολογισμός 2012

https://prelium.gr/wp-content/uploads/2018/06/isol2012.pdf

TMS Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Χαρίδηµος Γιαννίρης. Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος. Τύπος έκθεσης ελεγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή:.

Ισολογισμός 2013

http://panagiotas.gr/Repository/Temp/ISOLOGISMOS_2013.pdf

Ρόδος 15 Αϖριλίου 2014 ... Στυλλιανός Βασ. Παναγιωτάς ... ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Α.Ε». Αθήνα ...

Ισολογισμός 2011

https://olympiobima.gr/sites/default/files/isologismos_koromili_2011.pdf

Εκμεταλλεύσεως. Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις). Μείον: Κόστος Πωλήσεων 1. Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως. Πλέον: Άλλο έσοδα εκμεταλλεύσεως. Σύνολο.

Ισολογισμός 2018

https://nd.gr/sites/ndmain/files/docs/diaygeia/nd_isologismos_2018.pdf

28 Φεβ. 2019 ... ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ". ΧΡΗΣΗ 2018. Εσόδων. Εξόδων. Τακτική χρηματοδότηση. 4.420.197,00 ...

ισολογισμος 2014

https://viemetal.gr/assets/dls/2014.pdf

Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός ... Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΒΕΡΡΑΣ Β. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ...

Ισολογισμος 2015

http://konstantinidisafoi.gr/vs/assets/files/isologismos2015.pdf

31 Δεκ. 2015 ... Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός. 34.698,66. 19.549,03. 15.149,63. 34.698,66 ... ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ. ΜΟΝΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ...

ισολογισμόσ 2015.pdf - eClass

https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/LOXR240/%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%83%202015.pdf

29 Ιουν. 2015 ... 7.4 Επισκόπηση οικονοµικών καταστάσεων ετών 2011-2015 ....................... 14 ... Η ∆ΛΤΤΒ καθιερώθηκε, ως το νέο Λογιστικό Σύστηµα της Κεντρικής ∆ιοίκησης µε το. Ν.3871/2010 και ... χρηµατιστηριακή τιµή τους κατά την τελευταία ηµέρα της χρήσης. Οι συµµετοχές ... 10 Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ. 51.356.564,00.

Ισολογισμός 2017 - Mr.KTEO

https://www.mrkteo.gr/pdf/isologismos-2017.pdf

Τα ακίνητα της Εταιρείας αποτελούνται από κατασκευές σε ακίνητα τρίτων και αφορούν τέσσερις (5) χώρους –. εγκαταστάσεις ελέγχου οχημάτων στο Ρέντη, τον ...

Ισολογισμός 2016 - Freddo

https://www.freddo.gr/images/isologismoi/isologismos-2016.pdf

FREDDO A.E.. Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

ισολογισμος - ΕΥΒΟΙΚΗ ΖΥΜΗ Α.Β.Ε.Ε.

http://www.evoiki-zimi.gr/wp-content/uploads/2015/07/EVOIKI_ISOLOGISMOS_2014.pdf

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014. Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013. Ποσά. Ποσά. Αναπόσβεστη. Αναπόσβεστη. κλειόμενης.

Ισολογισμός 2017 - Πίνδος

https://www.pindos-apsi.gr/files/isologismos_2017.pdf

31 Δεκ. 2017 ... Πίνδος,. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Η ΠΙΝΔΟΣ". Α.Μ. Αγροτικών Συνεταιρισμών: 0403001. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ...

Express ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Ergoplanning

https://www.ergoplanning.gr/wp-content/uploads/2019/08/2018_isologismos.pdf

Χρεώστες διάφοροι. 37.760,96. 34.351,56. 12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων. 0,00. 982,55. 43.158,25. 407.422,28. IV. Διαθέσιμα. 1.

Ισολογισμός Έτους 2013

https://www.tsitsivas-akinita.gr/wp-content/Isologismos13.pdf

Ε.ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΈΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 ...

Ισολογισμός - 3K Medical Line

http://3kmedicalline.gr/documents/isologismos.pdf

ΠΛΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-14Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31Η ...

Ισολογισμός 2016 - Mr.KTEO

https://www.mrkteo.gr/pdf/isologismos-2016.pdf

εγκαταστάσεις ελέγχου οχημάτων στο Ρέντη, τον Ασπρόπυργο, τους Αγίους Αναργύρους και το Χαϊδάρι. Δ. Υποκαταστήματα της εταιρείας. Η εταιρεία διαθέτει ...

ισολογισμος β.καυκας α.ε. 2013

http://corporate.kafkas.gr/Uploads/Documents/434/%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%202013%20%CE%92.%20%CE%9A%CE%91%CE%A5%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%91%CE%95%20final.pdf

Παιανία, 30 Απριλίου 2014 ... Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΝ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ Ν ΥΛΙΚ Ν – Φ ΤΙΣΤΙΚ Ν».

τελευταίος εγκεκριμένος ισολογισμός του ΙΚΑ

http://www.ika.gr/gr/infopages/news/20120521.pdf

21 Μάιος 2012 ... Εισφορ. επί Εσόδων ΤΑΑΠΤ η. Εισφορ. 8% Ν.981/79 τ.ΤΣΠΕΒΕΚ (. Θ. Εισφορ. Ν.984/79 Επαγγ.Αυτοκιν. Ι. Ειδική εισφορά συντίχων κ. Εισφορά ...

ισολογισμος β.καυκας α.ε. 2015

https://corporate.kafkas.gr/Uploads/Documents/434/isologismos-2015-V-Kafkas-ae-me-pistopoiitiko-B.pdf

Παιανία, 12 Απριλίου 2016 ... Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ...

ισολογισμόσ 2015.pdf - e-Class

https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/LOXR240/%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%83%202015.pdf

29 Ιουν. 2015 ... 7.4 Επισκόπηση οικονοµικών καταστάσεων ετών 2011-2015 ....................... 14 ... Η ∆ΛΤΤΒ καθιερώθηκε, ως το νέο Λογιστικό Σύστηµα της Κεντρικής ∆ιοίκησης µε το. Ν.3871/2010 και ... χρηµατιστηριακή τιµή τους κατά την τελευταία ηµέρα της χρήσης. Οι συµµετοχές ... 10 Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ. 51.356.564,00.

Ισολογισμός Χρήσεως 2015

https://www.synka-sm.gr/wp-content/uploads/2016/07/ISOLOGISMOS299.pdf

Σύνολο. 19.590.250,56. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα. 582,38. 249,20. Σύνολο μη κυκλοφορούντων. 37.618.964,73. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΑΚΕΣΤΩΡ

http://www.akestor.gr/documents/isologismos-2017.pdf

AKEΣTΩP IΔIΩTIKO ΠOΛYIATPEIO IATPIKH A.E. ΔΕΛΒΙΝΟΥ 44 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11363. ΑΦΜ 095453348- ΑΡ.ΜΑΕ 52781/01/B/02/528 - ΓΕΜΗ 004940101000.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΠ 2015

https://www.porto-maltese.com/wp-content/uploads/2017/10/sunergatiki-isologismos-elp-2015.pdf

-6.771,05. Φόρος εισοδήματος. 0,00. 0,00. Καθαρό κέρδος περιόδου. 1.488,12. -6.771,05. Άγιος Νικόλαος 30-04-2016. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ.

Ισολογισμός 2017 - Cardlink

https://cardlink.gr/wp-content/uploads/2018/11/cardlink_isologismos_2017.pdf

Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ. ΑΡ. ... Ανώνυμης εταιρείας διαχειρίσεως & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών Καρντλινκ. ... PricewaterhouseCoopers Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΑΚΕΣΤΩΡ

http://www.akestor.gr/documents/%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%202016%20%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%A9%CE%A1.pdf

AKEΣTΩP IΔIΩTIKO ΠOΛYIATPEIO IATPIKH A.E. ΔΕΛΒΙΝΟΥ 44 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11363. ΑΦΜ 095453348- ΑΡ.ΜΑΕ 52781/01/B/02/528 - ΓΕΜΗ 004940101000.

ισολογισμός 2009 - Praksis

https://www.praksis.gr/assets/files/isologismoi/2009.pdf

ΑΝΤΥΠΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. A.Δ.T. Α.Α.040388. A.Δ.T. ... Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός. 34.490,44. 0,00. 34.490,44.

Ισολογισμός 2017 - βρυκο α.ε.

http://www.vrico.gr/docs/isologismos2017.pdf

Αρ.Μ.Α.Ε. 7460/02/Β/86/1339. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ... κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΒΡΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ...