Π, π, πεῖ ή πῖ, τό ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

στο σχολείο, και γενικότερα φροντίζω για ... πβ. αρχ. ινδ. sápati «φροντίζω, σέβομαι»]. περιίστημι ΡΗΜΑ ... ως συνώνυμο του πράττω ενεργώ, κάνω, πράττω: εὖ ...

Π, π, πεῖ ή πῖ, τό ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ - Σχετικά Έγγραφα

Π, π, πεῖ ή πῖ, τό ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/lex_gymn/219-310.pdf

στο σχολείο, και γενικότερα φροντίζω για ... πβ. αρχ. ινδ. sápati «φροντίζω, σέβομαι»]. περιίστημι ΡΗΜΑ ... ως συνώνυμο του πράττω ενεργώ, κάνω, πράττω: εὖ ...

A, α, ἄλφα, τό ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/lex_gymn/115-218.pdf

αυτός που έχει φυσική κλίση προς κάτι: εὐ-. φυὴς πρὸς τὰς ... ΝΕ εφιστώ (λ.χ. την προσοχή κτλ.). [σύνθ. λ. ἐπί ... λατ. aio «μιλώ», για την κλίση πβ. *φᾱμι- <.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

https://repo.lib.duth.gr/jspui/bitstream/123456789/10273/1/Dimou%20Basiliki.pdf

15 Ν. Ε. Μπιτζιλέκη, Υπηρεσιακά Εγκλήματα, Άρθρα 235-263α ΠΚ, Σάκκουλα, 2001, σελ 10 επ. 16 Μ. Παπαδόγιαννης, Ερμηνεία Ποινικού Κώδικα, 1984, σελ 826 ...