Ιεραρχική Προσφυγή Αρ - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

7. κο Άξελ Κούπερ, Εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας. Αναθέτουσα Αρχή: ... υποβληθείσες προσφορές, ετοίµασε την Έκθεσή της στις 13.6.2006. Σύµφωνα µε την ...

Ιεραρχική Προσφυγή Αρ - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών - Σχετικά Έγγραφα

Ιεραρχική Προσφυγή Αρ - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/C1DAF2D43836B255C2257DD4002A2DD2/$file/hierarchical%20recourse-64-2006.pdf?OpenElement

7. κο Άξελ Κούπερ, Εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας. Αναθέτουσα Αρχή: ... υποβληθείσες προσφορές, ετοίµασε την Έκθεσή της στις 13.6.2006. Σύµφωνα µε την ...

Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 12/2008 Μεταξύ - Αναθεωρητική Αρχή ...

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D0F27789A4CA4392C2257DD4002A2E00/$file/hierarchical%20recourse-12-2008.pdf?OpenElement

κριτήρια αξιολόγησης που περιλαµβάνονται στα έγγραφα προσφορών, η οποία στη συνέχεια δόθηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης που διορίστηκε για αξιολόγηση ...

Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 1/2009 Μεταξύ - Αναθεωρητική Αρχή ...

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/6CE0D77AA7571799C2257DD4002A2E42/$file/hierarchical%20recourse-1-2009.pdf?OpenElement

Η ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 24.10.2008. ... προσφορά της το σχετικό τεχνικό φυλλάδιο για το µοντέλο MP200HC που η ίδια καθόρισε ως το ... αντίγραφο, που να περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνει το.

Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 71/2009 Μεταξύ - Αναθεωρητική Αρχή ...

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/0E0CD6FBC210507CC2257DD4002A2E9B/$file/hierarchical%20recourse-71-2009.pdf?OpenElement

24 Απρ. 2009 ... ... Web: www.tra.gov.cy. Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 71/2009 ... συµµετοχής...ο οποίος θα είναι σύµφωνος µε το υπόδειγµα (Έντυπο 5) το οποίο.

Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 18/2009 Μεταξύ - Αναθεωρητική Αρχή ...

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/E931D21728664530C2257DD4002A2E7F/$file/hierarchical%20recourse-18-2009.pdf?OpenElement

5 Απρ. 2009 ... Α. Με την παρούσα Ιεραρχική Προσφυγή η Κοινοπραξία «MANAGEMENT FORCE. (CYPRUS) LTD & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

7/2011 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/74247449C6D4871FC2257DD4002A2F44/$file/hierarchical%20recourse-7-2011.pdf?OpenElement

Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος. Κυριάκος Συρίµης, Μέλος ... εταιρείες των προτεινόµενων καθισµάτων χρησιµοποιούν τη δερµατίνη και τα υφάσµατα για τα οποία ...

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/E95CF9B930DFC693C2257DD4002A2E83/$file/hierarchical%20recourse-75-2009.pdf?OpenElement

30 Σεπτ. 2009 ... Στην τεχνική σας προσφορά δεν περιλαµβάνονται οι δηλώσεις συνεργασίας δύο φορέων (Έλενα Χριστοδουλίδου και Αλέξανδρος Τρανούλης) και ...

2/2018 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/AB1AD324ADA8FA6FC22582DA00354A6A/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%202-2018.pdf?OpenElement

τιμή κόστους παραγωγής ενός Κυβικού Μέτρου (1m3) σκυροδέματος κατά ... κατηγορίας υλικού ανά περιοχή - για την περιοχή Α και Γ από τους Αιτητές και για.

12/2019 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/83590753CF0E6A29C225845100187AA3/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%2012-2019.pdf?OpenElement

8 Αυγ. 2019 ... Οι Αιτητές δίδουν εκτενή περιγραφή των εργασιών της ΜΕΛΚΑ, και υποστηρίζουν, ότι αυτή έχει επιτυχώς εκτελέσει όλες τις δύσκολες και.

65/2015 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/1F08BD1ADA1D847BC2257FB20025C796/$file/hierarchical%20recourse-65-2015.pdf?OpenElement

12 Μάιος 2016 ... and Commissioning of an Auxiliary Boiler at Dhekelia Power Station» µε αρ. ... Burner for dual use (HFO or diesel) with load regulator.

38/2018 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D4A97FB208AC8AC6C22583C5001FFBA7/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%2038-2018.pdf?OpenElement

ακυρώσει το διαγωνισμό Ε.ΛΕΥ.31/2017 με τίτλο «Αναβάθμιση και Εξωραϊσμός του Πυρήνα της Κοινότητας Κοράκου (Φάση Α) στην Επαρχία Λευκωσίας», λόγω.

23/2018 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/EFB29657699160F9C225835C0040A634/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%2023-2018.pdf?OpenElement

28 Νοεμ. 2018 ... ισοτόπων του Γ.Ν. Λευκωσίας» στην εταιρεία C & V Kritikos Suppliers Ltd («ο επιτυχών») αντί στους Αιτητές. Στα πλαίσια του πιο πάνω ...

13/2019 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/07E5E146B58C5A42C22584510018C2A8/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%2013-2019.pdf?OpenElement

Διαγωνισμός»), επειδή οι τιμές των προσφορών που πληρούν τους όρους και τις ... το κόστος Γενικών εξόδων εργοταξίου (Site Overheads), από τη διακοπή των ...

42/2004 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/C027A3AFDC665430C2257DD4002A2CAF/$file/hierarchical%20recourse-42-2004.pdf?OpenElement

31 Δεκ. 2005 ... Ι. Με την παρούσα Ιεραρχική Προσφυγή η εταιρεία GAP VASSILOPOULOS. INSURANCE AGENCIES LTD, ως εκπρόσωπος της MILLER ...

3/2013 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/30C10F04A2B20330C2257DD4002A2FC2/$file/hierarchical%20recourse-3-2013.pdf?OpenElement

5 Δεκ. 2012 ... Ωστόσο, έκρινε την παρατυπία ως επουσιώδη παρέκκλιση από τους. όρους και αξιολογώντας τις δύο προσφορές εισηγήθηκε την κατακύρωση ...

G4S SECURITY SERVICES - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/0E2DDB64F8057CCEC2257DD4002A2F56/$file/hierarchical%20recourse-20-2011.pdf?OpenElement

27 Ιουλ. 2011 ... Με την παρούσα Προσφυγή η Εταιρεία «G4S SECURITY SERVICES ... υποχρεώνει τις εταιρείες αυτές να υιοθετούν υποχρεωτικά τα ∆ιεθνή ...

22445100, Φαξ: 22445107 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/0804F5D354EDE4D6C2257DD4002A3011/$file/hierarchical%20recourse-14-2014.pdf?OpenElement

25 Ιουλ. 2013 ... Μελέτης ο Αλέξανδρος Τρανούλης, ενώ η τελευταία σελίδα φέρει την υπογραφή του κου Τρανούλη και ημερομηνία 17/01/2014. Επίσης, óπως ...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

http://www.taxtribunal.gov.cy/taxtribunal/taxtribunal.nsf/199FCF6A2FF3D717C2257D0800272CA7/$file/%CE%88%CE%BD%CF%84.%20%CE%95%CE%A6.%CE%A3%CE%A5.1.%CE%95%20%28%CE%91%CF%85%CE%B3.%202017%29.pdf

Το έντυπο Ιεραρχικής Προσφυγής (ΕΦ.ΣΥ.1.Ε) πρέπει να συμπληρωθεί σε τρία αντίγραφα και να παραδοθεί στα. Γραφεία του Εφοριακού Συμβουλίου ή να ...

Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 39/2007 Μεταξύ: H.E. HORTICULTURAL ...

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/8D3D18D42661BC5CC2257DD4002A2CF2/$file/hierarchical%20recourse-39-2007.pdf?OpenElement

την προµήθεια γλαστρών για το ∆ασικό Φυτώριο Αθαλάσσας. 1. Περιληπτικά τα ... εργοστάσιο το οποίο αντιπροσωπεύουν και ταυτόχρονα µε την κατάθεση της ... ανταποκρίνεται στους όρους του διαγωνισµού που απαιτούσαν πλαστικό UV-.

Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 45/2009 Μεταξύ: MEDISELL COMPANY ...

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/91431D50A37C0132C2257DD4002A2E72/$file/hierarchical%20recourse-45-2009.pdf?OpenElement

φασµατοσκόπιο εκποµπής µε επαγωγικό συζευγµένο πλάσµα (ICP-OES)'' στους Αιτητές και ακολούθως να κατακυρώσει στην εταιρεία Kritikos Suppliers Ltd. Β.

Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 88/2010 Μεταξύ: ΜΥΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ...

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/DCA49F84659EB574C2257DDC0041F9D3/$file/interim%20order%2088-2010.pdf?OpenElement

ΜΥΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΛΤ∆. Αιτούντων ν. ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΛΕΑΣ. Αναθέτουσας Αρχής. Αιτούντες:.

Ιεραρχική Προσφυγή Αρ. 66/2009 Μεταξύ: ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ∆.Ε ...

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/00A31A455E5F7016C2257DD4002A2E8C/$file/hierarchical%20recourse-66-2009.pdf?OpenElement

Υποβλήθηκαν τέσσερις προσφορές µεταξύ των οποίων και η προσφορά των ... στην προσφορά τους τα πρωτότυπα φυλλάδια, δεν µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να.

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Kritikos

http://www.kritikos-sm.gr/wp-content/uploads/2020/03/W11-20-prosfores3mero-16-03_18-03.pdf

ΗΜΕΡΟ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΗΜΕΡΟ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/03 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18/03/20. Βόειος Κιμάς. εισαγωγής για μπιφτεκάκια. ΤΟ KIΛΟ. 550€.

Β. Η ενδικοφανής προσφυγή.

https://repo.lib.duth.gr/jspui/bitstream/123456789/10531/1/Georgiadou%20.pdf

ΣτΕ απευθυνόμενη αίτηση ακυρώσεως αποτελεί ύστατο ακυρωτικό ένδικο μέσο και εφόσον ο νόμος θεσπίζει ειδική διοικητική προσφυγή που οδηγεί στην νέα.

Προδικαστική προσφυγή

http://www.sate.gr/nea/Katsigiannis17102018.pdf

17 Οκτ. 2018 ... 38/2017 (Α' 63) «Κανονισµός Λειτουργίας ΑΕΠΠ», π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισµός Εξέτασης. Προδικαστικών Προσφυγών» π.δ. 57/2017 (Α΄ ...

προσφυγη ενωπιον της α.ε.π.π. - πεδμεδε

https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2019/01/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%A5%CE%93%CE%97_all.pdf

7 Ιαν. 2019 ... ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ». Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 40, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 163 41. Αρ. Τηλεφώνου : 2109942373. Αρ. Φαξ : 2109956728.

Θ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΗ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ Ε Κ Θ Ε ...

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/510129c4-d278-40e7-8009-e77fc230adef/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%

Αυτό που γίνεται, μάλιστα, στην Ελλάδα, δεν γίνεται στην Αγγλία και στη Δανία. Γνωρίζετε ... όρκου, λέτε ότι έτσι μπορεί ένας χριστιανός να έρθει σε αντίθεση με τις ...

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ...

https://www.cyprusbarassociation.org/files/%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BD%202009/february/pros

ιεραρχική προσφυγή του "Α". Στις 20.6.2007 ο "Α" υποβάλλει Προσφυγή στο. Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής.

405-2018 Α.Δ.Σ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ.pdf - Δήμος Σερρών

https://www.serres.gr/apofaseis/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%A3/2018/405-2018%20%CE%91.%CE%94.%CE%A3.%20%CE%A0%CE%A1%CE

13 Αυγ. 2018 ... με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο. «A.C.A.» νομίμως εκπροσωπούμενης και του Απόστολου Αποστολίδη.

Προσφυγή Αρ. 56/2019 Μεταξύ: PRICEWATERHOUSE COOPERS ...

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/72C4C932CD57A2F8C22584D400374AC3/$file/%CE%99nterim%20order%2056-2019.pdf?OpenElement

Μεταξύ: PRICEWATERHOUSE COOPERS LIMITED. Αιτητών ν. ... υπογραφής της σύμβασης, στην Προσφυγή με αριθμό 56/2019 αναφορικά με το Διαγωνισμό.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ...

https://www.mof.gov.cy/mof/TAX/taxdep.nsf/All/C40D4863B8BF20A1C22582260046EDAD/$file/%CE%91%CE%A0%20318_%202009.pdf?OpenElement

10 Ιουν. 2010 ... ΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ... Στις 30.1.2007 επιβλήθηκε φορολογία αναφορικά με την περιουσία του.

Προσφυγή Αρ. 61/2016 Μεταξύ: ERICSSON AB Αιτούντων ν ...

http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/B1A99448152830C5C22580EC003F2D8E/$file/hierarchical%20recourse-61-2016.pdf?OpenElement

13 Μαρ. 2017 ... Συνολικά υποβλήθηκαν τέσσερις (4) προσφορές με. τρεις (3) υποφακέλους η κάθε μια: Α. «Προϋποθέσεις Συμμετοχής», Β. «Τεχνικό. Μέρος» και ...

Υπόθεση T-547/19: Προσφυγή της 31ης Ιουλίου 2019 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A62019TN0547&from=EN

25 Νοεμ. 2019 ... Υπόθεση T-. Προσφυγή της 31ης Ιουλίου 2019 – Σαράντος κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου και Επιτροπής. (Υπόθεση T-547/19). (2019/C 399/88).

405-2018 Α.Δ.Σ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΦΩΤΙΑΔΗ κ.λ.π..pdf - Δήμος Σερρών

https://www.serres.gr/apofaseis/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%A3/2018/405-2018%20%CE%91.%CE%94.%CE%A3.%20%CE%A0%CE%A1%CE

13 Αυγ. 2018 ... ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ... κατά απόφασης αρ.405/2018 του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου. Σερρών. Απόφαση ... Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ...

αρχη προστασιας δεδομενων προσωπικου χαρακτηρα - Αρχή ...

http://www.dpa.gr/pls/portal/url/ITEM/D46D2D4F5D14E11FE040A8C07C2418F1

δεδομένων και η ενημέρωση των υπευθύνων επεξεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού ... ενημέρωση της λίστας των κυκλοφορούντων φαρμάκων, καθότι η λίστα που παρέχει ο ... el11.pdf), με την οποία, αφού έλαβε υπόψη της το περιεχόμενο του Συστήματος ... ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ...

1 Προσφυγή-αίτηση συμβιβασμού κατά απόφασης επιβολής ...

https://www.christoforidislaw.gr/storage/2014/04/ypodeigma7.pdf

Προσφυγή-αίτηση συμβιβασμού κατά απόφασης επιβολής προστίμου παράνομης διαφήμισης. Ενώπιον του [...]μελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. [...]1,2.