θεολογια (2014-4) - Ecclesia.gr

κείμενον, έξήγησις, σημείωσις, ύποσημείωσις, σχόλιον κ.λπ., καθώς καί τό ... 9α- 54β)ν εϊτε άπό έξήγηση, öπως οί προφητείες τού Μεθοδίου. Πατάρων (φ. 67α-77β), τού ... ϊδρυση τής νέας χριστιανικής βασιλείας, έμφάνιση τών Γώγ, Μαγώγ καί τού.

θεολογια (2014-4) - Ecclesia.gr - Σχετικά Έγγραφα

θεολογια (2014-2) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2014_2_3_PATRONOS.pdf

θέσεις καί στοχαστικές ύποψίες μέ ≤να ποιητικό j προφητικό τρόπο γιά τόν. * ΙΟ Γεώργιος Π. Πατρώνος εrναι ΙΟμ. Καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπι-.

θεολογια (2014-1) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2014_1_4_MARTZELOS.pdf

νες δυοφυσιτικές έκφράσεις πού εrχε χρησιμοποιήσει ό Νεστόριος. ΙΩστόσο, öπως θά δούμε κατά τήν άνάπτυξη τού θέματός μας, ή ôμεση πηγή. τής δυοφυσιτικής ...

θεολογια (2014-4) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2014_4_15_ARGYRIOU.pdf

κείμενον, έξήγησις, σημείωσις, ύποσημείωσις, σχόλιον κ.λπ., καθώς καί τό ... 9α- 54β)ν εϊτε άπό έξήγηση, öπως οί προφητείες τού Μεθοδίου. Πατάρων (φ. 67α-77β), τού ... ϊδρυση τής νέας χριστιανικής βασιλείας, έμφάνιση τών Γώγ, Μαγώγ καί τού.

θεολογια (2011-3) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2011_3_3_Nafpaktou.pdf

Ο Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ. 7 ... ΙΙωάννης Ρωμανίδης στό öργο αύτό άναλύει διεξοδικά τό προπατορικό.

θεολογια (2010-4) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2010_4_13_Giagkazoglou.pdf

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 4/2010. 188 λαμά, τήν όποία καί άντιπαραβάλλει συλλήβδην μέ τή σχολαστική θεολογία. Τό πλέον συστηματικό öργο του, ΙΗ μυστική θεολογία τής ...

θεολογια (1-2009) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2009_1_6_Giagkazoglou.pdf

546. 6. ΙΑποφθέγματα γερόντων, [ΙΑββά Πιστού καί ΙΑββά Ποιμένος 58], σ. 620 καί 550. 7. ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ, Περί θείου φόβου 14-17, Φιλοκαλία τών Νηπτικών ...

θεολογια (2015-1) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2015_1_4_GIEVTITS.pdf

Σύνοδος 7«Μεγάλη Βουλή»7 εrναι καί ή ϊδια ή ΙΑγία Τριάδα. ΆΟπως τό εrπε õδη ό ... Η ΟΓΔΟΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ. 21. 4. ΙΥπάρχει ... Συνόδων, νά παραταθεί γιά ≤ναν άκόμη αίώνα, δηλ. άπό τήν 7η στήν 8η Σύνο- δο, iν ή ...

θεολογια (2010-1) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2010_1_8_Oikonomou.pdf

τόν όποίο ό ΆΟσιος πραγματοποίησε τή μετάφραση τής έρμηνείας τών ιδã έπι- στολών τού ... ντα ΙΑγίου Γρηγορίου τού Παλαμά»34 καί τό «Πηδάλιον»35.

θεολογια (2016-3) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2016_3_4_tutekov.pdf

ΙΕφΙ öσον «έν αύτˇώ [Χριστˇώ] κατοικεί πάν τό πλήρωμα τής θεότη-. τος σωματικώς» (Κολ. 2, 9), ή εύχαριστιακή μέθεξη τού δικού του σώματος εrναι πραγματικά ...

θεολογια (3-2009) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2009_3_15_Vivliostasion.pdf

ÌπÔÚÂÖ Óa π¤ÛÂÈ j Ó àπÔηٷÛÙ·ıÂÖ...». Τe πÚáÙÔ ·éÙe ΛÌÂÓÔ ïÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È. Ìb Ì›· ÌÄÏÏÔÓ ñπ¤ÚÌÂÙÚ· ·éÛÙËÚc ηd. àÙ˘¯É (ıa àÛ¯ÔÏËıÔÜÌ π·Ú·Î¿Ùˆ, Û˘ ...

θεολογια (2013-2) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2013_2_5_Katerelos.pdf

ΜΕ ΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ. 27 γείν, öπου ή άληθινή πράξη öχει τήν πρώτη θέση, œστε «alle Wahrheit erst ...

θεολογια (2013-4) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2013_4_4_Mpairaxtaris.pdf

(Ρωμ. 12,18) α. Σκοπός τού διαθρησκειακού διαλόγου στό σύγχρονο ... νει στίς προϋποθέσεις αύτές μία διάσταση οίκουμενική, πού ξεφεύγει άπό τά στενά öρια καί ...

θεολογια (2010-2) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/tefxi/6_analogio.pdf

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΨΑΛΤΟΥ, έκδ. ΙΑποστολικής Διακονίας, ΙΑθήνα 2009. ΕΚ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΝ: ΆΕνα άνέκδοτο οίκογενειακό χρονικό: Πληροφορίες ...

θεολογια (2009-4) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2009_4_3_Zizioulas.pdf

ΒΛ. ZIZIOULAS JOHN, Metropolitan of Pergamon, «Eucharistic Ecclesiology in the. Orthodox tradition», στό συλ. τόμο L' ecclesiologie eucharistique, έπιμ.

θεολογια (2011-1) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2011_1_7_Primpas.pdf

Εrναι τό έπιθυμη- τικό καί τό θυμοειδές, τά όποία öμως, καταχρηστικά όνομάζονται «ψυχή»,. καθώς δέν άνήκουν στήν ούσία της, άλλά ύφίστανται ώς «μυρμηκίαι» ...

θεολογια (2011-2) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2011_2_7_Filias.pdf

προσαρμοστικότητα αύτή τού ρητορικού έκκλησιαστικού λόγου εrναι δυνατόν νά προβλεφθεί ... έκκλησιαστικός ρητορικός λόγος έπί ήθικών θεμάτων θά πρέπει νά ...

θεολογια (2011-4) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2011_4_15_Varvounis.pdf

Παπαδιαμάντης. Μία ôλλη άνάγνωση, Θεσσαλονίκη 1990. 5. Πρβλ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ... τού Θεού»: Ψήσου γίδα ψήσου / καί ροδοκοκκινήσου, κατά τό ΙΟ ôγγελος έβόα.

θεολογια (2010-3) - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/tefxi/7_chronika.pdf

AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010: ΙΕκδημία τού ζωγράφου καί πεζογράφου Ράλλη Κοψίδη. «Ράλλης Κοψίδης. ΙΟ ζωγράφος καί ποιητής τής είκόνας». ΙΟ Κοψίδης (1929-2010) ...

ΙΗ καταφατική καί άποφατική θεολογία τού Θεοφίλου ... - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2016_4_7_mara.pdf

Σάββας Χ. ΙΑγουρίδης, Ιο Χριστιανισμός öναντι Ιιουδαϊσμού καί ΙΕλληνι- ... ΑΓοΥΡιΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Χ., Ιο Χριστιανισμός öναντι Ιιουδαϊσμού καί ΙΕλληνισμού κατά τό ...

ΕΥΧΕΛΑΙΟ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ: Θεολογία καί ... - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/liturgical/kaliakmanis_efxeleo.pdf

Τό εὐχέλαιο ἀρχικά τελοῦνταν στό ναό καί ἦταν συνδεδεμένο μέ τή Θεία ... ἑρμηνεῖες τοῦ χωρίου τοῦ Ἰακώβου ἀπό τόν Ὠριγένη21, τόν ἱερό Χρυσόστομο22,.

Οι Ακολουθίες των Μεγάλων Ωρών: Ιστορία και Θεολογία - Ecclesia.gr

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/akolouthies_m_oron.pdf

αυτές δική τους Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών (βλ. Γ.2). ... Σταύρωσης (πάντα σε συνάρτηση με την Ανάσταση) της Γέννησης και της Βάπτισης του. Χριστού. Η ...

ΘΕΟΛΟΓΙΑ (2014-2)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2014_2_13_ANTONOPOULOS.pdf

συμμετοχή στή σύναξη καί στούς προσκαλούμενους συνδαιτυμόνες. Μέσˇω τής ... συνδαιτυμόνων τού ΙΙησού στήν κατοικία τού Φαρισαίου14, ύπήρξε πιθανόν ή.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

http://www.vivltri.gr/wp-content/uploads/2012/11/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA.pdf

ΖΩΝΑΣ. ΤΑΣΟΣ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. ΗΘΙΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ... ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΥΗΣ. Ν. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΒΙΒΛ. "Ο ΚΟΡΑΗΣ". ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 1888. 1. 113. 1.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ (2013-2)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2013_2_17_Theologika_Xronika.pdf

Βασίλειος Γοντικάκης, ό Μάριος Μπέγζος καί ό Θανάσης Παπα- θανασίου. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013. Στό πλαίσιο τής έκπαιδευτικής έπίσκε-. ψης μεταπτυχιακών φοιτητών ...

ΘΕΟΛΟΓΙΑ (2011-1)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2011_1_7_Primpas.pdf

Εrναι τό έπιθυμη- τικό καί τό θυμοειδές, τά όποία öμως, καταχρηστικά όνομάζονται «ψυχή»,. καθώς δέν άνήκουν στήν ούσία της, άλλά ύφίστανται ώς «μυρμηκίαι» ...

ΘΕΟΛΟΓΙΑ (2010-2)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2010_2_6_Gkanas.pdf

μική αίχμή. ΙΕπαναφέρει στή μνήμη μας τήν έποχή έκείνη πού ό χριστιανισμός ... ΆΕτσι έκεί πού ό παγανισμός οίκοδομούσε γέφυρες καί σχέσεις άνάμεσα στό ίερό ...

ΘΕΟΛΟΓΙΑ (2009-4)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2009_4_3_Zizioulas.pdf

ΒΛ. ZIZIOULAS JOHN, Metropolitan of Pergamon, «Eucharistic Ecclesiology in the. Orthodox tradition», στό συλ. τόμο L' ecclesiologie eucharistique, έπιμ.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ (2010-3)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/tefxi/7_chronika.pdf

AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010: ΙΕκδημία τού ζωγράφου καί πεζογράφου Ράλλη Κοψίδη. «Ράλλης Κοψίδης. ΙΟ ζωγράφος καί ποιητής τής είκόνας». ΙΟ Κοψίδης (1929-2010) ...

ΘΕΟΛΟΓΙΑ (2015-1)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2015_1_4_GIEVTITS.pdf

Σύνοδος 7«Μεγάλη Βουλή»7 εrναι καί ή ϊδια ή ΙΑγία Τριάδα. ΆΟπως τό εrπε õδη ό ... Η ΟΓΔΟΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ. 21. 4. ΙΥπάρχει ... Συνόδων, νά παραταθεί γιά ≤ναν άκόμη αίώνα, δηλ. άπό τήν 7η στήν 8η Σύνο- δο, iν ή ...

ΘΕΟΛΟΓΙΑ (3-2009)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2009_3_6_Kalaitzidis.pdf

Πρβλ. ΚAΛA´ΤΖΙΔΗ Π., «ΙΟ έθνικισμός καί ή προγονολατρία: δύο έμπόδια γιά τόν έπα- νευαγγελισμό τού σημερινού ΆΕλληνα», στό συλλογικό τόμο: Οί νέοι στήν ...

Πατερική Θεολογία

https://www.agiostheologos.gr/pdf/pateriki_theologia.pdf

... δια του Αγίου Πνεύματος υπαγόρευσε στους Προφήτες και Ευαγγελιστές ... εδώ απλώς έχουν αποστηθίσει μηχανικά τα μαθήματά τους, όπως οι Ιεχωβάδες.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ (1-2009)

http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/simeioseis/Xanakoitagma_Smeman.pdf

Πρβλ. ΙΗ άποστολή τής ΙΕκκλησίας στό σύγ- χρονο κόσμο (μτφρ. ΙΙωσήφ Ροηλίδης), öκδ. ΙΑκρίτας, ΙΑθήνα 1983, σ. 153. περιοδικό Θεολογία 7/-0 '1//8( σσ- 56,0/7 ...

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

http://www.pi-schools.gr/lessons/religious/analekta/80.pdf

αποκαλύπτεται ο Θεός». Ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας καίρια επισημαίνει ότι «η ουσία της αμαρτίας είναι ο φόβος του Άλλου, πράγμα που.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ (2017-1)

https://orthodoxia.info/news/wp-content/uploads/2019/02/2017-01.%CE%93%CE%99%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%9F%CE%A5.pdf

Τό συνειδός πού χαρακτηρίζει καί καθορίζει τή διαχρονική νομοθεσία τής. ΙΕκκλησίας, άλλά καί τήν έφαρμογή τών κανόνων της, εrναι θέμα πολύπτυχο.

ΘΕΟΛΟΓΙΑ (2010-4)

http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2010_4_13_Giagkazoglou.pdf

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 4/2010. 188 λαμά, τήν όποία καί άντιπαραβάλλει συλλήβδην μέ τή σχολαστική θεολογία. Τό πλέον συστηματικό öργο του, ΙΗ μυστική θεολογία τής ...

2014 ΙΣΟΛ. 2014 ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΠΙΔΗΣ 2014

https://www.vkk.gr/images/balance_2014.pdf

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ Μ.-Σ.ΚΟΥΡΟΥΠΙ∆ΗΣ Ε.Π.Ε. 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014).