αριθ. tevx. 143-144 νοεμβρης-δεκεμβρης 1966 - Επιθεώρηση Τέχνης

απειλείται με έξαψάνισιν ή ζωή άπό ένα πυρηνικό πόλεμο... ( Γαλλικό ... ευκαιρία. 'Η εικονογράφηση των κειμένων έγινε κατά προτίμηση από τά ανέκδοτα έργα τοϋ καλλιτέχνη. 377 ... επεισόδιο άπορροφάται στο χώρο, ή παρέμ ση τού λαϊκού ... φος στδ Ακρωτήριο Καμάο. Τδ μεσημέρι τής άλλης μέρας, τδ καράβι Αγκυρο.

αριθ. tevx. 143-144 νοεμβρης-δεκεμβρης 1966 - Επιθεώρηση Τέχνης - Σχετικά Έγγραφα

αριθ. tevx. 143-144 νοεμβρης-δεκεμβρης 1966 - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1966_143-144.pdf

απειλείται με έξαψάνισιν ή ζωή άπό ένα πυρηνικό πόλεμο... ( Γαλλικό ... ευκαιρία. 'Η εικονογράφηση των κειμένων έγινε κατά προτίμηση από τά ανέκδοτα έργα τοϋ καλλιτέχνη. 377 ... επεισόδιο άπορροφάται στο χώρο, ή παρέμ ση τού λαϊκού ... φος στδ Ακρωτήριο Καμάο. Τδ μεσημέρι τής άλλης μέρας, τδ καράβι Αγκυρο.

Άριθ. τεύχ. 139-140 - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1966_139-140.pdf

Καί ή βυζαντινή αριστοκρατία Ιδιαίτερα, αποτελούσε — εκτός από ένα μικρό τμήμα της πού τώρα ... Στό Τάγμα πού πήγε τόν βρήκε μέ τό μπράτσο δεμένο — σφαίρα έαμίτικη. Εί πε βέβαια ... καοοοτσάκια. μολυβένια στρατιωτάκια,. λογής παιχνίδια ...

ΑΡΙΘ. 42 Ι Ο Υ Ν Η Σ 1958 - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1958_042.pdf

ΠΕΤΡΟΣ ΓΛΕΖΟΣ: Τ<“» υυστικό τοΟ Γερασιμάκη (διήγημα). » ΓΙΑΝΝΗΣ ... άξιες στον τόπο μας, ό πνευματικός κόσμος δά υψώνει ενωμένος τό άνάστημά του.

αριθ. 75 μαρτιος 1961 - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1961_075.pdf

Τρώγει ό Πλούσιος συναγρίδα. 6. Κι ό φτωχός άν 6ρή ... δυώ μουλάρια, τό μαγαζί, τό σπήτι, τό φούρνο* καί έχω καί ... ΛΑΖΑΡΟΣ, Υδραίος. ΠΕΡΔIΚΟΓΛΕ ΑΣ ...

αριθ. 43 ιουλιος 1958 - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1958_043.pdf

ΦΡΑΝΣΙΣ ΖΟΥΡΝΤΑΙΝ : Ό Σεζάν, ή μοναξιά του καί τό μαρτύριό του . . . » Ρ. ΒΕΡΦΕΛ: ... ποτε χάλασε την ζωή του δεν μπορεί να την σιάξει άλλου. Άλλα υπάρχουν ...

τεινηβ αριθ. τευχ. 142 *οκτωβριις 196 - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1966_142.pdf

δέν έκανε: Πόσο μάς άγαπάει ό Πιέρ, τό γιαβρί μου! Τήν είχε πιάσει παροξυσμός. Τά λόγια κατρακυλούσαν σά νερό άπό τό στό μα της. Ό Γιουβάνης ήταν ...

Επιθεώρηση · Ιούνιος 2003 · τεύχος 112 · € 4 - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf/200306_112.pdf

26 Ιουν. 2003 ... χείρησαν ή Κλάρα Τσέτκιν καί άλλοι ήγέτες τής Γ'. Διεθνούς. Βρισκόμαστε πιά ... Κλάρας Τσέτκιν, «'Ο Λένιν γιά τή γυναίκα», στό ίδιο, φύλλο 8-9 ...

Μηνιαία επιθεώρηση τεύχος 81-82 (9-10 ... - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf/1987_081-082.pdf

νήματα είναι συνώνυμα μέ τό κεφάλαιο. "Οπως ό. χρυσός δέν θά έπαυε νά έχει μιάν ... νά πει στ' άλήθεια βυσσοδομώ καί βαυκαλίζω. Πόσος λαός υπάρχει (έστω:.

ε γιiθ ε ω ρ 11σ η τεχνης - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1958_040.pdf

IVtlttV από τις ανήλιαγες μέρες εκείνου τοΰ χειμώνα, ένα πρωί Σαββάτου, σωρός αυτοκίνητα και ... βατο, νά πάνε τό πρωί στή Συναγωγή τους καί νά βγαίνουν τάπόγεμα περίπατο. οίκογενειακώς. ... νά συμμαζεύονται πίσω στήν όβρέικη κλώσσα τους τά κλωσσόπουλα πού θά θέ· ... τεράστιο ποσό των 60.000 δρχ. Καί στο με.

Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1966_136.pdf

Πρόκειται για την περίοδο τής ώρίμανσης και τής : j έναρξης ... κοίτα σέ πόσο χαμηλές Ελπίδες έδυσε τό μέλλον ... λιε πού ψηλώνεις φωτίζοντας δ , τι έλληνικό πε.

Ε Π I 0 Ε Ω ΡII Σ Η - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1961_073-074.pdf

κή μουσική σοφία κ' ένα οξύ καί σίγουρο μου σικό ένστικτο ... θωνα. . . πάνω στήν 'Ακρόπολη! ... νιστικός καί προσβλητικός γιά τούς ήθοποιούς. Στή; Άδεια μετέχει ...

επιθεωρηση τεχνης - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1955_004.pdf

π' άντιχτυποϋσαν, βλαστήμιες, «πόρκο πόπολο», μανάτσιο λά μιζέρια», φού ρια, καί σέ λίγο δλα ... κορμος, μουρμουρίζοντας : «Πόρκα μαντόνα !...» Τά κατάλευκα ...

s - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1960_062.pdf

"Αμα τέλειωνε αυτή τή δουλειά έσερνε τό σπασμένο ποδάρι του καί τραβού σε κατά τή γειτονιά. ... Γιατί, μπορεί νά μην έχει κανένα δόντι στό στόμα της, έχει βμως τό μάτι τού άστρίτη ... χρειαζόταν ονειροκρίτης γιά τήν έρμηνεία του.. 'Οπωσδήποτε ...

vgi - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1959_049.pdf

ό άγώνας άναψε πολύ, οί φαντάροι μπήκαν στη μέση, χώρισαν τούς άντίπαλους καί κάποιος φώναξε: ... δωδεκάδα λινά σεντόνια γιά νά τούς βάλει τή μάρκα της. — Οί όπως πρέπει κοπέλλες ... Άντώνη Δρούγκα : Φθινοπωρινή. Συμφωνία. 'Αθήνα ...

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1961_078.pdf

Ιταλό Βικ. Νανούτσι, ένα άνοιχτόκαρδο καί σκωπτικό ... Ιταλός πού μέ τά άρθρα του καί τις αίσθη-. τικές του ... όπως ό Πιραντέλλο, ό Σβέβο ή ό Μικελσταίν- τερ.

Α Ρ 1 Θ . 4 5 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 1 9 5 8 - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1958_045.pdf

Φωτογραφίες : Όσκαρ Κοκόσκα. Διευθύνσεις συμφώνως τώ νόμω: Έκδοτης, Νίκος Σιαπκίδης — Βλαβιανού 1 — Άθήναι. Προϊστάμενος Τυπογραφείου Δημήτριος ...

Τ Ε Χ Ν Η Σ - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1963_104.pdf

τον Φράντς Κάφκα. Νομίζω, πώς σήμερα δέν υπάρχει πια ούτε ένα κομματάκι, ούτε ίσως μια γραμμή από τό λογοτεχνικό του έργο που να μην εΐναι γνωστά στους ...

Φ Λ Ε Β Α Ρ Η Σ - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1958_037-038.pdf

Άλλά ό νιχιλισμός όρισμένων προσώπων του, όπως τού Ζορμπά, μπορεί νά μάς κάνει ν' άνατρέξουμε μέχρι τήν άρχαία Ινδική φι λοσοφία. Ό Καζαντζάκης ...

Ε Π Ι Θ Ε Ο Ρ Η Σ - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1963_108.pdf

ζεται στό 'Αρχείο Καβάφη. Μέ χρονολογία, δηλώνεται τό Ιτος τής. πρώτης δημοσίευσης τού ποιήματος άπό τόν Καβάφη. Μέ τό γράμμα Μ, δηλώνεται πώς τό.

Ε Π I θ Ε Ω Ρ Η Σ Η - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1961_080-081.pdf

GEORGE THOMSON. 'Ηράκλειτος (μετ. Π. Λεκατσά)......................133. ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ. επικαιροτητες. Τ ό μ σ ο ν ................................................................. 148.

LZ'dV LS - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1957_027.pdf

σάν τήν ίδια τή ζωή. Μετάφραση: ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ... Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ με τους μουσικούς τον: Καί σάν πήρε μπρός ... Συρεγγέλας, ό Σ. Πάντζας, ό Σ. Μήλας,.

Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1964_118.pdf

Σύνδεσμο τών Φίλων τού Μπουζί άνη. Ή ε παφή μας ... ριπτώσεων μέ διάφορα συμπτώματα, στή Δύση ... διορθώνει κάποιο χαλασμένο εξωτερικό τοί χο. Φυσικά ...

A Ρ I Θ. 41 Μ Α Η Σ 1 9 5 8 - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1958_041.pdf

μερα τον Τούρκο πεζογράφο Σαμπαχατίν *Άλι. *0 Σαμπαχατίν "Αλι δεν ζει σήμερα. Μπορεί δμως ... Μιά άπό τις πιό μεγάλες και γόνιμες. κατακτήσεις ... σπηλιά, πού νανουρίζει γιά παιδί της ένα σκυλί. ... πτωματικό τό ζευγάρωμα αυτό τού συγγρα.

τοΰ - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1959_059-060.pdf

μούλα μ' δλα τά δυνατά του κ εκείνη τρέχοντας τόν έφερε στό χωριό. 'Από τότενες ... χάρτης τής Σπετσοπούλας είναι χαρακτηριστικά ... δεν είναι φτασμένο ποίημα.

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1957_031.pdf

ποιό ανθεί θαλασσινό βοτάνι ποιά ζεί προστάτισσα ςιοθιά;. Τό πλοίο δέ θέλει νά πεθάνει..,. ❖. Μ" ας φύσαε το παλιό τ' αγέρι στά φύλλα ας σκόρπαε λίγο θρό.

HXHdoaeina - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1961_077.pdf

λύκου οΰρλιασμα, κι άλλο δεξιά του σάν άντίλαλος κι άλλο πίσω του πάλι σ άπάντηση. Τούτο το ... τούς έλεγαν πώς ό. τάφος τής Μεσσαράς ήταν γνωστός στήν αρ.

ιθεώρηση - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf/199912_71.pdf

25 Δεκ. 1999 ... οί άλλοι άνθρωποι, έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο πού καλεΤ άκατάπαυστα σέ άναζήτηση ... ρινθο άπ' ό,τι στήν Πετρούπολη ή τήν 'Ηλιούπολη, τά.

τα ποιηματα - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1955_005.pdf

ΠΩΛ ΕΛΥΑΡ. Μεταφραστική δοκιμή. ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΥΧΤΑ. VI. Γεννήθηκα πίσω από μιά φριχχή πρόσοψη. “Εφαγα γέλασα ονειρεύτηκα ένιωσα ...

Οκτώβριος - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1956_022.pdf

Ιδια γαλιάντρα ή γλώσσα της. Στύλωσε τούτος πάνω της τά θολά καί ύγρά μάτια του, ... Πωλείται εις τά Περίπτερα καί τά κατά. τόπους Πρακτορεία Τύπου. Δρχ. ΙΟ.

Καρβούνης - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1962_086.pdf

πέθανε πάλι — καί πού άλλού θά πήγαινε νά πεθάνει; Μέ κανέναν τρόπο δέ ... Φοντάνα έδωσαν έργο στήν κεραμεική έξ Τσου μεγάλο ... νάντια στις μαριονέττες.

25 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 1955 - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1955_003.pdf

'Όμως ό Κανέλλος Δεληγιάννης άρνήθηκε : «Τό μυστήριο, είπε, δέν τό ... (=φαί πού χρειάζονται τά ψάρια τοϋ ποταμού °1στρου). Κύριλλος Λανριώτης. Έδώ δμως ...

α ΡΙΘ. 85 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 19 - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1962_085.pdf

προς 1961. Σχ. 8, σελ. 108. Ποιήματα: «Συνέχισε,— ώ μητρομανής σκέψη, — τις μυ. ρωμένες ντροπές σου — μέ τό αίσθημα, — τ* άρρενωπό άγόρι τής καρδιάς».

απ ιμλιος - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1959_052.pdf

Σού πετάει ξαφνικά ή άφηγήτρια κάτι φράσεις σάν κι αύτή : «Οι ... φράσεις δίνεται όλη ή φρικτή τραγικότητα τής. στιγμής. ... Έκδ. «Κερκυραικά Χρονικά». Κέρκυρα ...

τραγούδι - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1961_076.pdf

ΓΙΟΛΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 'Ηθοποιός— ΓΚΙΚΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Γλυπτής — ΓΟΥΝΑΡΟ-. ΠΟΥΛΟΣ ... τό ίδιο μυθικός όπως τά πρόσωπα, οί ήρωες πού μάς μιλά. ... *ξχλακιστά βρώμικα ποτάμια, ανακατωμένα. . °^ύνη τών ... Τριαντάφυλλος. 70. Γεωργίου ...

W* *A pOpov 11 - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1962_091.pdf

τ' αρνάκια θα γενούν λυσσασμένοι σκύλοι. 11. Ό Τασσόνι επιδιώκει τό κωμικό μέ διά φορα μέσα ... μού άποκαλύψει μυστικά πού φαίνονταν άνε- ... στήν άκρη τής αβύσσου, ποιός είμαι αληθινά ... σουν» τό «φευγιό» μ' ένα επεισόδιο μαχαιρώματος.

Ποίημα - Επιθεώρηση Τέχνης

http://politis.eu.org/images/pdf01/1963_108.pdf

Ή ποίηση τού Καβάφη ομολογεί μέ καταπληχτικήν ειλικρίνεια τις άδυνα- ... χής δτι ό Καβάφης, γράφοντας στά 1908 γιά τή μάνα τού Ντενσουάϊ, γνώριζε δί ... Συγκινητική εις άκρον ή χθεσινή κηδεία τού "Ελληνος ποιητού Κωνσταντίνου. Καδάφη.