ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΛΚ8-Ζ7Ψ

Εταιρείας ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS ΕΠΕ και της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ δεν ... Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς που κατέθεσε η εταιρεία Μπαζάκας plus ΕΠΕ ...

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΛΚ8-Ζ7Ψ - Σχετικά Έγγραφα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΛΚ8-Ζ7Ψ

https://www.deyak.gr/dat/FA7BFA15/file.pdf

Εταιρείας ΜΠΑΖΑΚΑΣ PLUS ΕΠΕ και της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ δεν ... Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς που κατέθεσε η εταιρεία Μπαζάκας plus ΕΠΕ ...