ΘΡΆΚΙΚΑ

Ά ϊ Βασίλης έρχεται άπό τό Σταυροδρόμι, φέρνει μουλάρια ... "Αϊ Βασίλης έρχεται άπό τήν Καισαρίτσα, ... 311 περιγράφει τήν ξυλένια χελιδόνα πού γύριζαν τά.

ΘΡΆΚΙΚΑ - Σχετικά Έγγραφα

ΘΡΆΚΙΚΑ

https://www.he.duth.gr/erg_laog/thrakika/Thrakika11.pdf

Ά ϊ Βασίλης έρχεται άπό τό Σταυροδρόμι, φέρνει μουλάρια ... "Αϊ Βασίλης έρχεται άπό τήν Καισαρίτσα, ... 311 περιγράφει τήν ξυλένια χελιδόνα πού γύριζαν τά.

ΘΡΑΚΙΚΑ - ΤΟΜΟΣ 13 - 1940

https://sophia.mus.auth.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1721/v.13_%CE%98%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf?sequence=15

έπεισπίπτει τό καρτερόν καί στερρόν καί ανδρικά περί τούς αγώνας πα- λαίσματα. ... ους 'Αποστόλους (Γιανιτσών) 60, Μικρόν Μοναστηράκι (Θεσσαλονίκης) 100, Μπεη- ριλέρ 15. ... 'Ως εξωτερικό ένδυμα φορούσαν ένα σαλβάρι ή μαύρο ή καφέ ή.

ΘΡΑΚΙΚΑ Τόμος 1929Β

https://sophia.mus.auth.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1721/v.2A_%CE%98%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf?sequence=3

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. ΑΘΗΝΑΙ ... Γ. Α. Σωτηρίου, 'Αρτοφόριον της Μητρ. 'Εκκλ. 'Αδρ]λεως. 9 ... μέγας δομέστικος : απόδοσις του λατινικού magnus domesticus, ήτοι ... γερσιν νέων οικοδομιών, ανατολικώς και σελησίον των προπόδων του λόφου.

θρακικα - Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

https://www.he.duth.gr/erg_laog/thrakika/Thrakika07.pdf

Ή σολομωνική και τό φεγγάρι. (Ηράκλεια). Ή Μητρίτσα, ή μητέρα τής Άνυσίας, όταν ήθελε νά κάνη μάγια και για νά πιτύχνε, μέ τή σολομωνική κατέβαζε τό φεγγάρι,.