μπουκουβαλας τεντες

τεντες σκιασης - Tsialos

https://www.tsialos.gr/wp-content/uploads/2017/03/%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A3-%CE%A3%CE%9A%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%91-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%98%CE%

ται στον ίδιο βαθμό όπως στην περίπτωση μιας λευκής εξωτε-. ρικής τέντας σκίασης. Επιπλέον, οι σκούρες τέντες αντιστέκονται καλύτερα στη βρομιά. 092. 093.